fbpx

Svenska FN-förbundets stadgar

Nedan finner du stadgar som gäller för Svenska FN-förbundet samt för föreningar och distrikt. Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets kongress 2021. Du kan även ladda ner våra stadgar i PDF-format.

Stadgar för Svenska FN-förbundet

§ 1 Namn och anslutning

Organisationens namn är Svenska FN-förbundet.
Svenska FN-förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Det är anslutet till World Federation of United Nations Associations (WFUNA) som United Nations Association of Sweden (UNA Sweden).

Svenska FN-förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Ändamål och principer

Svenska FN-förbundet

• är en rörelse för ett starkare FN, Förenta Nationerna
• ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer
• ska granska och bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN
• verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete

Insamlade medel ska användas till att stödja verksamhet och opinionsbildning för mänskliga rättigheter, fred och rättvisa samt utveckling och fattigdomsbekämpning. Ekonomiskt behövande, särskilt barn och ungdomar, får prioriteras. Förbundet ska också kunna lämna bidrag till vetenskaplig forskning inom nämnda områden

§ 3 Medlemskap och avgifter

Mom. 1 Svenska FN-förbundets medlemmar är
• organisationer i FN-distrikt samt enskilda personer och organisationer i FN-föreningar
• riksorganisationer som antagits av förbundsstyrelsen

Mom. 2 Förbundsstyrelsen fastställer årsavgift för riksorganisationer.
Kongressen fastställer avgifter för enskilda medlemmar och organisationer.

Mom. 3 Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta medlem som motverkar Svenska FN-förbundets ändamål och principer (§ 2) eller på annat sätt allvarligt skadar Svenska FN-förbundet. Medlem som uteslutits av styrelsen har rätt att begära att förbundsstyrelsen omprövar beslutet under nästkommande kongressperiod.

§ 4 Regional och lokal organisation

Som regionalt organ för FN-förbundet fungerar distriktet.

Distriktets verksamhetsområde omfattar i regel ett län. Stadgar för distrikt fastställs av förbundets kongress och ändras i samma ordning som förbundets stadgar.

Som lokalt organ för FN-förbundet fungerar FN-föreningen. FN-föreningens verksamhetsområde omfattar i regel en kommun.

Stadgar för FN-förening fastställs av förbundets kongress och ändras i samma ordning som förbundets stadgar.

§ 5 Kongressen

Kongressen är Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ.
Mom. 1 Ordinarie kongress hålls vart tredje år före juni månads utgång.

Extra kongress hålls när förbundsstyrelsen beslutar eller om minst en fjärdedel av riksorganisationerna och FN-föreningarna kräver det. I det senare fallet ska skriftlig framställan göras till förbundsstyrelsen genom att ange de ärenden som begärs upptagna till behandling. Extra kongress får endast behandla de ärenden för vilka den särskilt har inkallats.

Mom. 2 Kallelse till ordinarie kongress ska skickas minst fem månader före kongressen. Förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser ska vara riksorganisationerna, FN-distrikten och FN- föreningarna tillhanda senast tre veckor före ordinarie kongress.

Förbundsstyrelsen ska kalla till extra kongress inom tre veckor efter det att framställan enligt mom. 1 gjorts och senast tre veckor före den extra kongressen. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas.

Mom. 3 Till kongressen äger varje riksorganisation sända ett ombud.
Mom. 4 Till kongressen äger varje FN-distrikt och FN-förening vardera sända ett ombud.
Mom. 5 En och samma person har endast en röst.
Mom. 6 Varje medlem i Svenska FN-förbundet har rätt att närvara samt yttra sig i egen motion.

Mom. 7 Motion till ordinarie kongress ska vara förbundsstyrelsen tillhanda före mars månads utgång. Motion från medlem i FN-distrikt eller FN-förening ska behandlas av FN-distriktets eller FN- föreningens årsmöte som med eget yttrande översänder motionen till förbundsstyrelsen.

Mom. 8 Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har föregående mandatperiods förbundsordförande utslagsröst. Val sker, när så begärs, med slutna sedlar och vid lika röstetal skiljer lotten.

Mom. 9 Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma:
1) Fastställande av röstlängd
2) Fråga om kongressens stadgeenliga utlysning
3) Fastställande av dagordning och arbetsordning
4) Val av ordförande och sekreterare för kongressen 5) Val av a) protokolljusterare, b) rösträknare
6) Förbundsstyrelsens årsredovisningar
7) Revisorernas berättelser
8) Fastställande av årsredovisningarna
9) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
10) Fastställande av medlemsavgifter och Svenska FN-förbundets andel av desamma
11) Fastställande av riktlinjer och rambudget för verksamheten för följande tre kalenderår 12) Val av förbundsordförande
13) Val av förbundsstyrelseledamöter
14) Val av a) revisorer, b) revisorssuppleanter
15) Behandling av motioner
16) Ärenden som förbundsstyrelsen anmäler till kongressen görs allmänt tillgängliga senast tre veckor före kongressen. Stadgeändringsförslag görs tillgängliga senast två månader före kongressen. FN-föreningar och anslutna riksorganisationer ska informeras om ärendena inför – eller i omedelbar anslutning till – att de görs tillgängliga.
17) Val av valberedning bestående av a) en ordförande, b) fyra ledamöter och c) två suppleanter 18) Fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda
19) Övriga ärenden som kongressen med 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling

§ 6 Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är Svenska FN-förbundets beslutande organ mellan kongresserna.

Mom. 1 Förbundsstyrelsen utser inom sig två vice förbundsordförande.

Mom. 2 Förbundsstyrelsen består av ordförande samt ytterligare 12 förbundsstyrelseledamöter. Mom. 3 Svenska FN-förbundets firma tecknas av d4en eller dem som förbundsstyrelsen därtill utser.

Mom. 4 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst sju ledamöter är närvarande.

Mom. 5 Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, bestående av förbundsordföranden, de två vice ordföranden samt två ledamöter. Arbetsutskottet är beslutsmässigt då minst tre av ledamöterna är närvarande.

Mom. 6 Förbundsstyrelsen anställer generalsekreterare vars mandat regleras i en av förbundsstyrelsen fastställd instruktion för generalsekreterare.

Mom. 7 Generalsekreteraren ansvarar för kansliet enligt fastställd verksamhetsplan och budget. Generalsekreteraren är adjungerad till förbundsstyrelse och arbetsutskott. Generalsekreteraren äger rätt att till protokollet föra särskild mening.

Mom. 8 FN-förbundets personal äger rätt att utse en personalrepresentant som adjungerad till förbundsstyrelsen. Personalrepresentanten äger rätt att till protokollet föra särskild mening.

§ 7 Ekonomi och revision

Mom. 1 Svenska FN-förbundets räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer som ska avge revisionsberättelse. Minst en av revisorerna ska vara auktoriserad revisor.

Mom. 2 Svenska FN-förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. De avslutade räkenskaperna ska vara tillgängliga för revisorerna senast den 15 mars.

§ 8 Stadgeändring

Ändring av Svenska FN-förbundets stadgar fattas av kongressen.

För beslut fordras antingen 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande kongresser varav en är ordinarie eller 5/6-dels majoritet vid en ordinarie kongress.

§ 9 Upplösning

Beslut om Svenska FN-förbundets upplösning ska fattas av två på varandra följande kongresser, varav en ordinarie. För beslut om upplösning fordras 4/5-dels majoritet vid båda tillfällena.

Svenska FN-förbundets tillgångar ska överföras till annan, av kongressen utsedd, organisation med liknande syfte som Svenska FN-förbundets.

Stadgar för FN-distrikt

§ 1 Namn och anslutning

Distriktet är regionalt organ av Svenska FN-förbundet och är partipolitiskt och religiöst obundet. Varje FN-distrikt är en juridisk person som oftast omfattar ett län. Distriktets namn är
………………………………………………… FN-distrikt och omfattar
………………………………………………… län.

§ 2 Ändamål och principer

FN-distriktet
• är en regional rörelse för ett starkare FN, Förenta Nationerna
• ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer
• verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete

§ 3 Medlemskap

Medlemmar i FN-distriktet är regionala organisationer och FN-föreningars medlemmar.

§ 4 Avgifter

Medlemsavgifter fastställs av Svenska FN-förbundets kongress.

§ 5 Årsmötet

Mom. 1 Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ.

Mom. 2 Årsmötet hålles före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska sändas ut senast tre veckor före årsmötet. Extra årsmöte hålls när distriktsstyrelsen beslutar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna kräver det. Extra årsmöte får endast behandla de ärenden för vilket det särskilt har inkallats.

Mom. 3 Till årsmötet äger varje medlemsorganisation och varje FN-förening rätt att sända ett ombud. Vid årsmötet har varje ombud rösträtt.

Mom. 4 En och samma person har endast en röst.

Mom. 5 Omröstning sker öppet; vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av mötesordföranden. Val sker, när så yrkas, med slutna sedlar; vid lika röstetal skiljer lotten.

Mom. 6 Motioner till distriktets årsmöte ska vara insända till styrelsen före den 1 mars, om inte styrelsen fastställer annat datum. Motion till förbundets kongress från medlem i distriktet ska behandlas av distriktets årsmöte som med eget yttrande översänder motionen till förbundsstyrelsen.

Mom. 7 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsbokslut
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget
11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
12. Val av a) ordförande (ev. vartannat år), b) kassör (ev. vartannat år)
13. Val av a) övriga styrelseledamöter (ev. vartannat år), b) suppleanter
14. Val av a) revisorer (ev. vartannat år), b) revisorssuppleanter
15. Val av ett ombud till Svenska FN-förbundets kongress (vart tredje år)
16. Val av valberedning
17. Behandling av motioner
18. Ärenden som styrelsen senast i samband med att kallelsen utsänds förelägger årsmötet
19. Övriga ärenden som årsmötet med 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling

§ 6 Styrelsen

Mom. 1 Styrelsen är distriktets beslutande organ mellan årsmöten.

Mom. 2 Styrelsen består av ordförande, kassör och minst tre ledamöter, varav en inom styrelsen utses till sekreterare. Distriktets firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser. Styrelsen är beslutsmässig då majoriteten av ledamöterna eller suppleanterna är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsen insänder årligen, senast 1 maj, verksamhetsberättelse såsom antagen av årsmötet, årsbokslut, revisorernas berättelse, justerat årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till styrelseledamöter samt verksamhetsplan för kommande år till Svenska FN-förbundet.

§ 7 Ekonomi och revision

Mom. 1 FN-distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer, som ska avge revisionsberättelse.

Mom. 2 FN-distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Mom. 3 De avslutade räkenskaperna ska vara tillgängliga för revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

§ 8 Stadgeändring för FN-distrikt

Beslut om stadgeändring fattas av Svenska FN-förbundets kongress i den ordning som förbundsstadgan föreskriver.

§ 9 Upplösning

Distriktets upplösning kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. För beslut om upplösning fordras 4/5-dels majoritet vid båda tillfällena. Inför besluten ska förbundsstyrelsen informeras om ärendet. Vid upplösning av distriktet tillfaller dess tillgångar Svenska FN-förbundet. För vården av dess handlingar och dokument ska överenskommelse träffas mellan FN-förbundet och vederbörligt läns folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Stadgar för FN-distrikt

§ 1 Namn och anslutning

Distriktet är regionalt organ av Svenska FN-förbundet och är partipolitiskt och religiöst obundet. Varje FN-distrikt är en juridisk person som oftast omfattar ett län. Distriktets namn är

………………………………………………… FN-distrikt och omfattar ………………………………………………… län.

§ 2 Ändamål och principer

FN-distriktet

• är en regional rörelse för ett starkare FN, Förenta Nationerna
• ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer
• verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete

§ 3 Medlemskap

Medlemmar i FN-distriktet är regionala organisationer och FN-föreningars medlemmar.

§ 4 Avgifter

Medlemsavgifter fastställs av Svenska FN-förbundets kongress.

§ 5 Årsmötet

Mom. 1 Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ.

Mom. 2 Årsmötet hålles före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska sändas ut senast tre veckor före årsmötet. Extra årsmöte hålls när distriktsstyrelsen beslutar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna kräver det. Extra årsmöte får endast behandla de ärenden för vilket det särskilt har inkallats.

Mom. 3 Till årsmötet äger varje medlemsorganisation och varje FN-förening rätt att sända ett ombud.

Mom. 4 Vid årsmötet har varje ombud rösträtt. En och samma person har endast en röst.

Mom. 5 Omröstning sker öppet; vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av mötesordföranden. Val sker, när så yrkas, med slutna sedlar; vid lika röstetal skiljer lotten.

Mom. 6 Motioner till distriktets årsmöte ska vara insända till styrelsen före den 1 mars, om inte styrelsen fastställer annat datum. Motion till förbundets kongress från medlem i distriktet ska behandlas av distriktets årsmöte som med eget yttrande översänder motionen till förbundsstyrelsen.

Mom. 7 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsbokslut
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget
11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
12. Val av a) ordförande (ev. vartannat år), b) kassör (ev. vartannat år)
13. Val av
a) övriga styrelseledamöter (ev. vartannat år), b) suppleanter
14. Val av a) revisorer (ev. vartannat år), b) revisorssuppleanter
15. Val av ett ombud till Svenska FN-förbundets kongress (vart tredje år)
16. Val av valberedning
17. Behandling av motioner
18. Ärenden som styrelsen senast i samband med att kallelsen utsänds förelägger årsmötet 19. Övriga ärenden som årsmötet med 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling

§ 6 Styrelsen

Mom. 1 Styrelsen är distriktets beslutande organ mellan årsmöten.

Mom. 2 Styrelsen består av ordförande, kassör och minst tre ledamöter, varav en inom styrelsen utses till sekreterare. Styrelsen utser inom sig två personer att teckna distriktets firma. Styrelsen är beslutsmässig då majoriteten av ledamöterna eller suppleanterna är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen insänder årligen, senast 1 maj, verksamhetsberättelse såsom antagen av årsmötet, årsbokslut, revisorernas berättelse, justerat årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till styrelseledamöter samt verksamhetsplan för kommande år till Svenska FN-förbundet.

§ 7 Ekonomi och revision

Mom. 1 FN-distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer, som ska avge revisionsberättelse.

Mom. 2 FN-distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Mom. 3 De avslutade räkenskaperna ska vara tillgängliga för revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

§ 8 Stadgeändring för FN-distrikt

Beslut om stadgeändring fattas av Svenska FN-förbundets kongress i den ordning som förbundsstadgan föreskriver.

§ 9 Upplösning

Distriktets upplösning kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. För beslut om upplösning fordras 4/5-dels majoritet vid båda tillfällena. Inför besluten ska förbundsstyrelsen informeras om ärendet. Vid upplösning av distriktet tillfaller dess tillgångar Svenska FN-förbundet. För vården av dess handlingar och dokument ska överenskommelse träffas mellan FN-förbundet och vederbörligt läns folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Stadgar för FN-förening

§ 1 Namn och anslutning

Föreningen är lokalt organ av Svenska FN-förbundet och är partipolitiskt och religiöst obunden. Varje FN-förening är en juridisk person som oftast omfattar en kommun eller del av kommun.

Föreningens namn är …………………………………………………………………… FN-förening och omfattar …………………………………………………………….kommun.

§ 2 Ändamål

FN-föreningen

• är en lokal rörelse för ett starkare FN, Förenta Nationerna
• ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer
• verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete

§ 3 Medlemskap

Medlemmar i FN-föreningen är enskilda personer och lokala organisationer.

§ 4 Avgifter

Medlemsavgift fastställs av Svenska FN-förbundets kongress.

§ 5 Årsmötet

Mom. 1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Mom. 2 Årsmötet hålles före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet ska sändas ut senast tre veckor före årsmötet. Extra årsmöte hålls när föreningsstyrelsen beslutar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna kräver det. Extra årsmöte får endast behandla de ärenden för vilket det särskilt har inkallats.

Mom. 3 Vid årsmötet har varje enskild medlem rösträtt. Till årsmötet äger varje medlemsorganisation rätt att sända ett ombud.

Mom. 4 En och samma person har endast en röst.

Mom. 5 Omröstning sker öppet; vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av mötesordföranden. Val sker, när så yrkas, med slutna sedlar; vid lika röstetal skiljer lotten.

Mom. 6 Motioner till föreningens årsmöte ska vara insända till styrelsen före den 20 januari om inte styrelsen fastställer annat datum. Motion till förbundets kongress från medlem i föreningen ska behandlas av föreningens årsmöte som med eget yttrande översänder motionen till förbundsstyrelsen.

Mom. 7 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsbokslut
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget
11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
12. Val av a) ordförande (ev. vartannat år), b) kassör (ev. vartannat år)
13. Val av a) övriga styrelseledamöter (ev. vartannat år), b) suppleanter
14. Val av a) revisorer (ev. vartannat år), b) revisorssuppleanter
15. Val av ett ombud och suppleant till FN-distriktets årsmöte
16. Val av ett ombud och suppleant till Svenska FN-förbundets kongress (vart tredje år)
17. Val av valberedning
18. Behandling av motioner
19. Ärenden som styrelsen senast i samband med att kallelsen utsänds förelägger årsmötet 20. Övriga ärenden som årsmötet med 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling

§ 6 Styrelsen

Mom. 1 Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena.

Mom. 2 Styrelsen består av ordförande, kassör och minst tre ledamöter, varav en inom styrelsen utses till sekreterare.

Styrelsen utser inom sig två personer att teckna föreningens firma.
Styrelsen är beslutsmässig då majoriteten av ledamöterna eller suppleanterna är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen insänder årligen, senast 1 april, verksamhetsberättelse såsom antagen av årsmötet, årsbokslut, revisorernas berättelse, justerat årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till styrelseledamöter samt verksamhetsplan för kommande år till Svenska FN-förbundet.

§ 7 Ekonomi och revision

Mom. 1 FN-föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer som ska avge revisionsberättelse.

Mom. 2 FN-föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Mom. 3 De avslutade räkenskaperna ska vara tillgängliga för revisorerna senast två veckor före årsmötet.

§ 8 Stadgeändring för FN-förening

Beslut om stadgeändring fattas av Svenska FN-förbundets kongress i den ordning som förbundsstadgan föreskriver.

§ 9 Upplösning

Föreningens upplösning kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. För beslut om upplösning fordras 4/5-dels majoritet vid båda tillfällena. Inför besluten ska förbundsstyrelsen informeras om ärendet.

Vid upplösning av föreningen tillfaller dess tillgångar Svenska FN-förbundet. För vården av dess handlingar och dokument ska överenskommelse träffas mellan Svenska FN-förbundet och vederbörligt läns folkrörelsearkiv eller motsvarande.