fbpx

Förbundsstyrelsemötet den 1 september 2018 – Sammanställning

Det första ordinarie styrelsemötet med nyvalda styrelsen ägde rum den 1 september 2018.

Följande ärenden togs upp och beslut fattades:

Arbetsordningen för styrelsen
Ordföranden gick i detalj igenom arbetsordningen för nya styrelsen, denna lades sedan till handlingarna. 

GS-rapport och ordföranderapport
Generalsekreterarens samt ordförandens rapport för perioden juni-augusti togs upp och godkändes.

Ekonomi och halvårsrapport
Generalsekreterare Petra gick igenom den ekonomiska halvårsrapporten, som i huvudsak bygger på underlag från sakfrågehandläggarnas rapportering. Rapporten godkändes.

Verksamhetsplan för 2019-2021
En stor del av förbundsstyrelsemötet gick till att diskutera verksamhetsplanen för 2019-2021 som förbundskansliet håller på att arbeta fram och som kommer att ligga som underlag till ansökan om bidrag för huvudverksamheten från Sida. Styrelsen hade en del mindre synpunkter som kommer att justeras i det fortsatta arbetet. Beslut om verksamhetsplanen kommer att tas vid FS-mötet den 30 november.

Årets FN-vän och FN-supporter
Beslut om Årets FN-vän och Årets FN-supporter fattades. I år inkom fyra nomineringar till FN-vän och sex nomineringar till FN-supporter. Tillkännagivandet om vilka som kommer att få priset kommer att ske vid det årliga seminariet inför FN-dagen den 22 oktober i Stockholms Konserthus.

Kongressutvärdering, protokoll och motioner
Utvärdering av årets kongress, som gjorts både av kanslipersonalen samt via en utskickad enkät till alla deltagare, visade sig vara mycket positiv och glädjande är att de flesta deltagare tyckte att kongressen genomförts på ett bra och smidigt sätt. Kongressprotokollet är färdigskrivet och ligger just nu ute för justering. De motioner som antogs vid kongressen har sammanställts och ett förslag till handlingsplan godkändes.

WFUNA
WFUNA är vår huvudorganisation och håller plenar vart tredje år (motsvarande vår kongress). I år hålls forumet den 17-21 oktober. Svenska FN-förbundet representeras som brukligt av ordförande och generalsekreterare. Sebastian Qvist kommer också att delta som förbundets representant vid den ungdomskonferens som hålls parallellt. Svenska FN-förbundet har till WFUNA:s plenar skrivit och skickat in två motioner – en om ratificering av kärnvapenavtalet samt en gällande folkmordskonventionen. FN-förbundet har även ställt sig bakom och stöttat ett antal motioner som våra systerförbund i Norden och Storbritannien tagit fram. Förbundsstyrelsen gav AU mandat att behandla de motioner som kommer att tas upp vid WFUNA:s plenar (ännu har inget motionshäfte skickats ut).

Reformering av projektbidragssystemet
Ett förslag till reformering av FN-förbundets projektbidrag har tagits fram av organisationssekreterare Ulrika Hjertstrand, vilket innebär att rationalisera sex olika bidrag till att istället bli två. Styrelsen godkände förslaget. Närmare information om vad detta innebär finns på fn.se/projektbidrag.

Årsredovisning samt val av suppleant till styrelsen för Dag Hammarskjöldsbiblioteket
Styrelsen godkände Dag Hammarskjöldsbibliotekets årsredovisning samt förslaget att Jens Petersson och Petra Hallebrant kvarstår som suppleanter i Dag Hammarskjöldsbibliotekets styrelse.

Nästa förbundsstyrelsemöte kommer att ske den 30 november 2018.