17 globala mål för hållbar utveckling

01-ingen-fattigdom

 

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Se delmålen.

 

 

 

02-ingen-hunger

 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Se delmålen.

 

 

03-god-halsa-och-valbefinnande

 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Se delmålen.

 

 

04-god-utbildning-for-alla

 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Se delmålen.

 

 

05-jamstalldhet

 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Se delmålen.

 

 

06-rent-vatten-och-sanitet-for-alla

 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Se delmålen.

 

 

07-hallbar-energi-for-alla

 

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Se delmålen.

 

 

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt

 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Se delmålen.

 

 

09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur

 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Se delmålen.

 

 

10-minskad-ojamlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. Se delmålen.

 

 

 

11-hallbara-stader-och-samhallen

 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Se delmålen.

 

 

12-hallbar-konsumtion-och-produktion

 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Se delmålen.

 

 

13-bekampa-klimatforandringarna

 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Se delmålen.

 

 

14_hav_och_marina_resurser

 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Se delmålen.

 

 

15_ekosystem

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Se delmålen.

 

 

 

16_fredliga_samhallen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Se delmålen.

 

 

 

17-genomforande-och-globalt-partnerskap

 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Se delmålen.