Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling

På ett toppmöte i FN i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder, även Sverige.

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter millenniemålen. Miljö och utveckling behandlas inte längre som två separata frågor. Vi talar om hållbar utveckling som består av tre sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Agenda 2030 i sin helhet finns att läsa och ladda ner här:
Att förändra vår värld_ Agenda 2030 för hållbar utveckling (svensk version)
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (engelsk version)

Svenska FN-förbundet har tillsammans med Concord och ett antal andra organisationer tagit fram ett informationsmaterial om Agenda 2030 som går att ladda ner i sin helhet eller mål för mål.

Bakgrund

År 2012 anordnade FN en stor konferens i Rio de Janeiro om hållbar utveckling, 20 år efter att Agenda 21 antogs. De deltagande stats- och regeringscheferna enades om att utforma nya utvecklingsmål som skulle kallas för hållbarhetsmål.

Sedan dess har olika arbetsgrupper, forskare och organisationer medverkat i processen med att ta fram nya mål. Processen har kallats post 2015. Sveriges regering och andra aktörer i Sverige har varit mycket aktiva i arbetet.

Mål för alla världens länder

Resultatet kallas för de globala målen för hållbar utveckling och de har tagits fram i en mycket öppen och inkluderande process. Stora delar av det internationella civila samhället har deltagit i processen, vilket är unikt. De tre dimensionerna av hållbar utveckling – den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga, är integrerade i de globala målen.

Vilka indikatorer som ska användas för att mäta hur arbetet med målen fortskrider pågår fortfarande i FN. Det arbetet beräknas vara klart i mars 2016.

Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är respektive regerings ansvar att målen nås i det egna landet. Det ska ske i samarbete mellan nationella och lokala myndigheter, organisationer och föreningar, forskare och näringsliv. FN ska uppmuntra och bistå, men har inte huvudansvaret för att målen nås i respektive land.

Uppföljningen av arbetet med att nå målen görs nationellt, exempelvis i Sverige, regionalt, exempelvis i EU, och globalt, exempelvis i FN. Målen ska nås till 2030.

Superutvecklingsåret 2015

Under 2015 har FN anordnat två viktiga konferenser som berör Agenda 2030. Först ut var mötet i Addis Abeba 15-17 juli om hur Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling skulle finansieras.

FN:s medlemsländer enades om ett 100-tal insatser för att finansiera Agenda 2030. De diskuterade också teknologiöverföring, handel och betydelsen av relevant och bra statistik. Eftersom resultatet från Addis Abeba var så pass positivt hade det en stor betydelse för toppmötet i FN den 25 september när Agenda 2030 antogs.

Bistånd är bara en av många finansieringskällor för att nå målen. Bistånd är fortfarande viktigt för de allra fattigaste länderna men de biståndsgivande länderna har långt kvar till FN-målet om 0,7 % av BNI. Några få länder når det målet, bland dessa Sverige.

Ett annat avgörande möte är det i Paris i början av december 2015 där världens länder ska diskutera uppföljningen av Kyotoprotokollet.

Finansiering för utveckling, Agenda 2030 och klimatfrågan är tätt sammanlänkade. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har sagt ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.”