Hur bidrar projektet Skolmat till de globala målen?

Globala målen för hållbar utveckling är 17 till antalet och beslutades av FN:s generalförsamling 2015. Målen ska bidra till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030. Genom att arbeta för att stoppa hunger och se till att fler barn får gå i skolan bidrar Skolmat till flera av de globala målen för hållbar utveckling, både direkt och långsiktigt.

Mål 10 – minska ojämlikhet

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom samhällen och mellan länder. Trots framgångsrik fattigdomsbekämpning lever fortfarande många världen över i fattigdom. På vissa håll ser vi även att ojämlikheter relaterade till kön, ålder, etnicitet, funktion och social status inte bara består utan ökar. Fattigdomsbekämpning måste vara inkluderande och resurserna fördelas jämt, så att alla kan inkluderas i det politiska, sociala och ekonomiska livet och få en dräglig levnadsstandard. Ojämlikhet skapar incitament för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring.

Genom projektet får fler barn i utsatta områden tillgång till skolgång. Skolmåltidsprogrammet lanseras ofta på skolor i olika områden för att säkerställa att tillgången till utbildning ökar på exempelvis landsbygden. I Etiopien är det stora skillnader mellan läs- och skrivkunskap mellan städer och landsbygd, och genom att lansera gratis skolmåltider i skolor på landsbygden kan dessa klyftor minska. Utbildning på medel- och längre sikt bidrar till att utrota fattigdom, och genom att lansera gratis skolmåltider i särskilt utsatta områden nås de allra fattigaste av dessa initiativ, som i sin tur kan leda till arbetsmöjligheter och en högre inkomst. Särskilda initiativ inom programmet fokuserar på att få fler flickor till skolan, så att ojämlikheten mellan könen minskar.

Mål 2 – ingen hunger

Mål 2 handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om. Mat är en mänsklig rättighet men idag är det miljontals människor världen över som lider av hunger. Den goda nyheten är att det finns tillräckligt med mat för att alla ska få äta sig mätta, men vi behöver omfördela våra resurser och bättre ta tillvara på den mat vi producerar. Genom att trygga matförsörjningen och skapa ett hållbart jordbruk så kan fler människor få i sig den näring de behöver samtidigt som vi tar vara på jorden på ett bra sätt. Etiopien, där FN-förbundets Skolmatsprogram implementeras, har lidit av torka de senaste åren, vilket även påverkat deras skördar.

Genom projektet Skolmat får barn som kommer till skolan gratis mat för dagen. I vissa skolor serveras antingen lunch eller frukost, och i särskilt utsatta områden kan två mål mat om dagen serveras. För vissa barn är skolmåltiden det enda mål mat de får den dagen. Vissa skolor delar även ut mat som barnen får ta med sig hem till sina syskon och föräldrar. Maten som distribueras via skolorna i Etiopien är bland annat näringsberikad olja. I de områden där det är möjligt strävar Skolmatsprogrammet efter att stärka det lokala jordbruket. Maten köps in lokalt och tillagas i trakten, och stärker därmed även det lokala eller regionala jordbruket.

Mål 4 – god utbildning för alla

Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet. Idag går fler barn än någonsin i skolan, men många tvingas sluta innan de är klara med sin utbildning. Anledningarna till att barn tvingas sluta skolan är många men fattigdom är en vanlig orsak. Barnen måste hjälpa till i hemmet, ta hand om syskon eller sjuka släktingar, skolavgiften är för dyr eller så gifts flickor bort. Utbildning är en viktig investering för att utrota fattigdom och en mänsklig rättighet.

Genom projektet Skolmat får fler barn möjlighet till utbildning. Att servera en gratis skolmåltid får ofta fler föräldrar att skicka sina barn till skolan, för de vet att de då både för mat för dagen samtidigt som de får en utbildning. Skolmåltider har visat sig vara ett relativt enkelt och kostnadseffektivt incitament som gynnar hela samhällen på lång sikt. Det är inte endast barn som tar del av projektet, utan det händer även att föräldrar och äldre syskon som inte fått samma möjlighet till utbildning tar del av projektet, och går till skolan tillsammans med sina barn.

Stöd projekt Skolmat

Ge en gåva >

Om projekt Skolmat

Gratis skolmat stoppar hunger och startar skolgång.

Läs mer

Stöd projekt Skolmat

För 2 kr får ett barn i Etiopien en skolmåltid.

Ge en gåva

Agenda 2030

Läs mer om agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer