Inrätta en  svensk oberoende MR-institution!

FN anser att Sverige på samma sätt som övriga medlemsländer behöver en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter (National Human Rights Institution, NHRI). Institutionens uppdrag är i första hand att tolka statens åtaganden enligt internationella konventioner för att stärka det nationella MR-arbetet. Oberoende MR-institutioner finns redan i en tredjedel av världens länder och i 17 EU-länder. Nordiska länder som inrättat nationella MR-institutioner enligt FN:s principer är Norge, Danmark och Finland.

Enligt FN är det avgörande att en oberoende MR-institution inte placeras under regeringen som är fallet för exempelvis Diskrimineringsombudsmannen (DO). Istället måste institutionen redovisa sitt arbete till riksdagen, på samma sätt som Justitieombudsmannen (JO) gör. I juni 2015 accepterade Sverige FN:s rekommendationer om att inrätta en MR-institution. Regeringen meddelade därefter att en sådan institution kommer att placeras under någon av riksdagens befintliga myndigheter.

Kommunalt självstyre fråntar inte regeringens ansvar att garantera att internationella avtal som Sverige ingått följs även på lokal nivå. FN har inte kritiserat det kommunala självstyret som sådant, men har vid flera tillfällen noterat att den svenska regeringen överlåter åt lokala myndigheter att hantera frågor om mänskliga rättigheter utan samordning eller koordinering. Detta får till följd att medborgarnas möjligheter att ta del av sina rättigheter starkt varierar mellan olika kommuner, vilket i sin tur inte är godtagbart enligt FN. En viktig fråga för en svensk oberoende MR-institution blir att stödja kommunerna i det lokala arbetet för mänskliga rättigheter. FN:s konventioner måste gälla alla medborgare på samma sätt över hela landet, och här kan kommunerna behöva råd och vägledning för att tolka sina åtaganden på rätt sätt.

FN-förbundet ser positivt på att regeringen nu accepterat att Sverige behöver en MR-institution. Vi har skrivit många artiklar, anordnat seminarier och diskussioner med regeringsföreträdare.

För att arbetet ska bli meningsfullt bör institutionen dels inrättas som ett eget organ, dels tilldelas tillräckliga resurser för att hantera sina uppgifter enligt FN:s sk Parisprinciper från 1993.

Under hösten 2016 kommer riksdagen titta närmare på frågan om en eventuell svensk myndighet för mänskliga rättigheter bör utformas.

Vi förbereder nu ett brev till KU:s ordförande AC om att det behövs en oberoende institution.

Bli medlem!

Vill du stödja vårt arbete med mänskliga rättigheter?

Bli medlem >