Så ser partierna på FN och biståndet

Den 11 september 2022 är det allmänna val i Sverige och den politiska temperaturen stiger för varje vecka som går. För att hjälpa landets FN-vänner att navigera mellan valsedlarna har Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont skickat två frågor till de åtta partierna i Sveriges riksdag.

1. Varför ska man rösta på er om man vill stärka FN och det globala samarbetet?
2. Hur stor andel av Sveriges BNI* bör gå till bistånd och varför?

Partiernas svar


Vänsterpartiet logga
Vänsterpartiet

1. Varför ska man rösta på er om man vill stärka FN och det globala samarbetet?
– Vi vill se en rättvis och jämlik värld där alla människor har samma möjligheter och frihet att leva det liv de vill. FN har en unik roll och ställning i världen. Trots sina brister finns det ingen annan organisation som kan ersätta FN. Vi vill arbeta för att reformera, stärka och utveckla FN. 

2. Hur stor andel av Sveriges BNI bör gå till bistånd och varför?
– Vi vill att enprocentsmålet ska göras om till ett enprocentsgolv som utvecklingssamarbetet inte får understiga. Vi vill dessutom se ett additionellt klimatbistånd utöver detta.


Socialdemokraterna logga Socialdemokraterna

1. Varför ska man rösta på er om man vill stärka FN och det globala samarbetet?
– FN spelar en viktig roll för fred och säkerhet, folkrätten, mänskliga rättigheter och utveckling. Ett starkt engagemang för FN är en hörnsten i socialdemokratisk utrikes- och säkerhetspolitik och vi vill aktivt medverka till att FN står bättre rustat att hantera morgondagens globala utmaningar.

2. Hur stor andel av Sveriges BNI bör gå till bistånd och varför?
– Svenskt bistånd ska uppgå till en procent av BNI och användas till både långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Enprocentsnivån visar på stabilitet och långsiktighet i Sveriges engagemang för fattigdomsbekämpning och utveckling samtidigt som det ger utrymme för viss flexibilitet.


Miljöpartiet logga Miljöpartiet

1. Varför ska man rösta på er om man vill stärka FN och det globala samarbetet?
– Vi vill se ett starkt FN för fred och mänskliga rättigheter. Sverige ska fortsatt bidra till att finansiera FN-organen. Vi vill se ett mer demokratiskt och rättvist FN där beslutsfattandet reformeras och säkerhetsrådets sammansättning förändras.

2. Hur stor andel av Sveriges BNI bör gå till bistånd och varför?
– Minst en procent av landets bruttonationalprodukt ska gå till bistånd och Sverige bör se över hur biståndet i dagens mycket allvarliga läge kan öka. Sveriges bistånd ska vara hållbart, möta klimatutmaningen, stärka demokrati och rusta samhällen för att minska fattigdom och utsatthet.


Centerpartiet

1. Varför ska man rösta på er om man vill stärka FN och det globala samarbetet?
– Centerpartiet är en stark röst för internationellt samarbete och folkrättens okränkbarhet. Vi vill reformera beslutsfattandet inom FN för att FN ska kunna agera än tydligare vid folkrättsbrott. Vi vill att Sverige initierar en dialog inom FN om mänskliga rättigheter för ökad samsyn bland världens länder.  

2. Hur stor andel av Sveriges BNI bör gå till bistånd och varför?
– Centerpartiet vill att en procent av BNI ska gå till biståndet. Sverige ska vara en positiv kraft för att bidra till att den negativa utvecklingen i vissa delar av världen vänder när det gäller frågor om demokrati, hållbara jobb, jämställdhet och klimatförändringar.


Liberalerna logga Liberalerna

1. Varför ska man rösta på er om man vill stärka FN och det globala samarbetet?
– FN är den viktigaste aktören på global nivå för fred, säkerhet och samverkan. Vi eftersträvar reformer som gör FN mer handlingskraftigt. Till exempel ska det finnas ett demokratikrav för medlemskap i rådet för mänskliga rättigheter. Sverige ska fortsätta bidra till internationella insatser i FN:s regi.

2. Hur stor andel av Sveriges BNI bör gå till bistånd och varför?
– Vi slår vakt om enprocentsmålet. Ett generöst, värderingsstyrt och effektivt bistånd handlar om solidaritet och ansvarstagande för vår omvärld. Liberalerna var det första svenska parti som tog ställning för enprocentsmålet, och det var under en liberal statsminister som det första gången nåddes.


Moderaterna

1. Varför ska man rösta på er om man vill stärka FN och det globala samarbetet?
– För att vi genom att reformera FN vill göra det starkare. Då kan FN bättre hantera behovet av nya globala normer och ramverk. Det är nödvändigt eftersom multilateralismen utmanas av både enskilda aktörer och vissa internationella organisationers oförmåga att utvecklas för att kunna möta nya utmaningar.

2. Hur stor andel av Sveriges BNI bör gå till bistånd och varför?
– Dagens utbetalningsmål om en procent av BNI har inneburit att utgifterna ökat snabbare än på nästan alla andra områden. Vi vill därför ersätta målet med en fyraårig budgetram. Med Moderaternas reformer kommer Sverige att ge cirka 0,75 procent av BNI i bistånd och fortfarande vara en av världens största biståndsgivare.


Kristdemokraterna logga Kristdemokraterna

1. Varför ska man rösta på er om man vill stärka FN och det globala samarbetet?
– Som en av de största givarna till FN-systemet bör Sverige driva på för att FN-organ reformeras och blir mer resultatinriktade, transparenta och effektiva. För att vi ska nå de globala målen krävs också att de olika delarna av PGU strävar åt samma håll och inte styrs av departementens särintressen. 

2. Hur stor andel av Sveriges BNI bör gå till bistånd och varför?
– Kristdemokraterna är en garant för enprocentsmålet. Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med ett generöst och effektivt bistånd. I en tid när allt fler människor tvingas leva under ofrihet och förtryck, och lider av fattigdom, svält och svåra sjukdomar, krävs gemensamma ansträngningar. 


SD logga Sverigedemokraterna

1. Varför ska man rösta på er om man vill stärka FN och det globala samarbetet?
– SD vill fokusera på FN:s kärnverksamhet. Systemet för fredsbevarande och -skapande åtgärder behöver ses över efter talibanernas återkomst i Afghanistan och Rysslands angrepp på Ukraina. FN-organ som WFP och UNHCR behöver mer finansiering, men antalet FN-organisationer och fonder bör ses över och minskas.

2. Hur stor andel av Sveriges BNI bör gå till bistånd och varför?
– Sverige har med en procent av BNI i bistånd som det heter gått före, men det är lätt att konstatera att ingen verkar följa efter. Om Sverige går ned till rekommendationen 0,7 procent av BNI, vilket SD förespråkar, är vi ändå bland de tre-fyra största givarna per capita, och pengar lösgörs till eftersatta poster här hemma.


Ladda ner sidorna med frågor och partiernas svar ur FN-förbundets tidning Världshorisont nummer 2, 2022.

*BNI är förkortningen för bruttonationalinkomst. Bruttonationalinkomst är intäkter från den inhemska produktionen och kapitalinvesteringar i utlandet som tillfaller de som bor i landet.