Mål 5 – jämställdhet

Världens ledare har gemensamt kommit överens om 17 globala mål som ska vara uppnådda till år 2030. Globala målen har antagits av 193 länder i världen och är mål och delmål som alla dessa länder ska arbeta för att uppnå till år 2030, inom det som kallas Agenda 2030. Ett av målen är mål 5 som handlar om jämställdhet.

Vad är jämställdhet?

Med jämställdhet menas att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det handlar om att kvinnor och män ska ha samma tillgång till resurser och makt i samhället.

Jämställdhet är absolut nödvändigt för att uppnå hållbar utveckling i världen. 2015 enades 193 länder om att jobba för ökad jämställdhet. Några av de viktiga delmålen handlar om att…

avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor både i och utanför hemmet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

avskaffa alla skadliga seder, som barnäktenskap, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning.

se till att kvinnor deltar, och har lika möjligheter till ledarskap, på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 

Snabba fakta om jämställdhet idag

23 % av alla parlamentariker i världen är kvinnor. Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat med 86 % sedan 1990.

16 % av alla VD:ar i Sverige är kvinnor.

60 % av världens länder har aldrig haft en kvinnlig statschef (exempelvis statsminister).

Kvinnor som grupp tjänar 83 % av lönen som män i grupp har.

 

 

Lite inspiration – Carolina Klüfts kamp för de globala målen

 

Lite inspiration – författaren Chimamanda Ngozi Adichies tal om att alla borde vara feminister