Frågor och svar om skolmat och utbildning

Utbildning är en nyckel för att skapa en hållbar utveckling. Utan kunskap kan vi inte bekämpa klimatförändringar, lyfta människor ur fattigdom eller skapa trygga och fredliga samhällen. För att vi ska nå dit måste alla barn få samma möjlighet till utbildning, oavsett vart i världen de bor. Verkligheten ser annorlunda ut.

Fem snabba fakta om utbildning:

 1. Idag saknar 124 miljoner barn i grundskoleåldern möjlighet att gå till skolan
 2. Över hälften av de som inte får gå till skolan bor i Afrika söder om Sahara
 3. Globalt får ca var femte barn får inte gå till skolan
 4. Fler flickor än någonsin får börja skolan, men i flera regioner och länder är det fortfarande fler pojkar som än flickor som får chans till utbildning
 5. Enligt de globala målen för hållbar utveckling ska alla barn få möjlighet att gå till skolan senast år 2030

Varför är utbildning viktigt?

Utbildning är en viktig grundförutsättning för både individen och samhällets utveckling. Utbildning kan ge en individ en väg ur fattigdom och bygga hållbara samhällen. Att lära sig läsa och skriva ger barn ett självständigt liv och ökar chanserna för god hälsa och den framtida inkomsten ökar.

Genom att investera i flickors utbildning kan innebära ekonomiska vinster både för kvinnans framtida inkomst, men påverkar även landets ekonomi. Det har även goda konsekvenser på flickans framtida barns hälsa. Utbildade kvinnor föder färre och friskare barn, och blir ofta inte gravida i alltför ung ålder vilket är bra för både mammans och barnets hälsa.

Hur många barn går inte i skolan idag?

Totalt är det 263 miljoner barn som inte går i skolan världen över, vilket motsvarar vart femte barn eller ungdom. Av dessa är:

 • 63 miljoner 6-11 år och borde gå i låg- och mellanstadiet. Siffran motsvarar vart elfte barn i åldersgruppen.
 • 61 miljoner 12-14 år och borde gå i högstadiet. Siffran motsvarar vart sjätte barn i åldersgruppen.
 • 139 miljoner 15-17 år och borde gå i gymnasiet. Siffran motsvarar vart tredje barn i åldersgruppen.

Varför får inte alla barn gå i skolan?

Det finns många orsaker till varför inte alla barn går i skolan. Vissa anledningar stoppar barn att börja skolan över huvud taget, medan andra anledningar kan bidra till att barn tvingas hoppa av skolan.

Hjälpa till i hemmet och fattigdom
En av de främsta orsakerna till att barn inte får gå i skolan är fattigdom. Fattigdom i familjen kan innebära att barnet måste stanna hemma och hjälp till att sköta hemmet, som att hämta vatten, laga mat eller ta hand om boskapen. Det kan också vara en orsak då föräldrar inte har råd att betala skolavgiften, eller andra utgifter i samband med skolgången som material och skoluniformer.

Traditioner
En annan stor anledning är kulturella värderingar och traditioner, där det i flera länder idag anses att flickor inte behöver utbildning. Flickor förväntas inte bidra till familjens framtida försörjning och föräldrarna anser då att det är slöseri med pengar att utbilda dem, då de istället förväntas gifta sig med någon annan, stanna hemma och föda barn. 

Barnäktenskap
Barnäktenskap är också en anledning till att flickor aldrig börjar i skolan eller tvingas hoppa av tidigt. Förväntningarna på den unga bruden är inte att hon ska skaffa sig en utbildning, utan att hon ska stanna hemma och ta hand om hemmet. Detta gör det svårt för familjen att komma ur fattigdom, eftersom flickans potential och möjlighet att bidra med en framtida inkomst till hemmet inte utnyttjas.

Krig och konflikt
Väpnade konflikter och krig är en annan stor anledning till varför barn inte får gå i skolan idag. Under pågående krig begränsas familjers inkomster och på så sätt också möjligheten att låta barnen få utbilda sig. Det kan också vara för farligt för barnet att gå till skolan, och då väljer föräldrarna att låta barnet vara hemma istället. Skolan kan dessutom förstöras, lärarna och barnet tvingas fly, eller tvingas delta i den väpnande konflikten.

Kommunikationsmöjligheter och infrastruktur
Vissa barn kommer inte till skolan för att det helt enkelt är för svårt att ta sig dit. Långa avstånd till skolan och dåliga kommunikationsmöjligheter kan göra att vissa barn tvingas promenera i en timme för att komma till skolan, men för vissa är avstånden helt enkelt för långa.

Var bor de som inte går i skolan?

Den allra största andelen barn som inte går i skolan bor i Afrika söder om Sahara och i södra Asien. I Afrika söder om Sahara bor cirka 97 miljoner barn som inte går i skolan, medan det i södra Asien bor cirka 96 miljoner. Tillsammans står dessa två regioner för mer än 73 procent av alla barn som inte går i skolan.

Hur kan man få fler barn att gå i skolan?

Eftersom det finns olika anledningar till varför barn inte går i skolan idag ser lösningarna olika ut beroende på vart du är.

En vanlig anledning till att barn inte får gå i skolan är att det är för dyrt. För att fler barn ska få gå i skolan måste skolavgiftens slopas. Avskaffandet av de höga skolavgifterna skulle göra stor skillnad för många familjer. Enligt Unicef kan man dessutom se detta i länder som Kenya, Uganda, Tanzania och Malawi där antalet inskrivna barn i skolan ökade drastiskt när skolavgiften avskaffades.

Gratis skolmat kan också bidra till att fler föräldrar väljer att skicka sina barn till skolan. De vet att barnet inte bara får en utbildning utan att de även kommer hem mätta. I vissa områden ger FN mat till barnen att ta med hem, vilket är ytterligare ett starkt incitament för föräldrar.

De underliggande orsakerna till konflikt och krig måste adresseras. En stor anledning till att många barn inte får den utbildning de har rätt till är att de lever i ett konfliktdrabbat område eller har tvingats på flykt. För många av de barn som lever i flyktingläger stöttar FN skolor så att barnen fortfarande kan få en chans till utbildning och en känsla av att något är som vanligt i vardagen.

En annan viktig aspekt för att få fler barn, och kanske framför allt flickor, till skolan är att informera om de positiva konsekvenserna när ett barn får utbildning. När fler förstår värdet i en skolgång skickas fler barn till skolan, och då kan också fler vara med och bidra till en hållbar utveckling i framtiden.

Får lika många flickor som pojkar gå i skolan?

Nej. Vi har sett enorma framsteg när det gäller flickors tillgång till utbildning under de senaste 15 åren och globalt sett börjar ungefär lika många flickor som pojkar skolan.

Däremot ser det väldigt olika ut i regioner, länder och områden i länder. Idag har endast 66% av länderna uppnått likhet mellan könen i motsvarigheten till låg- och mellanstadiet (sett runt ca 6-11 år), 45% i högstadiet (runt ca 12-14 år) och 25% i gymnasiet (runt ca 15-17 år). Åldersgrupperna kan dock se aningen olika ut inom länder. I vissa områden är det fler flickor än pojkar som går i skolan.

Är det en mänsklig rättighet att gå i skolan?

Ja. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet, som tas upp bland annat i FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen.

FN:s konvention om barnets rättigheter (1991)
Barns rätt till utbildning lyfts i artikel 28: 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning. I syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter ska de särskilt:

 • Göra grundskoleutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla
  (b) uppmuntra utvecklingen av olika former av gymnasial utbildning inklusive såväl högskoleförberedande utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov
  (c) genom varje lämpligt medel göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga
  (d) göra utbildnings- och yrkesrelaterad information och vägledning tillgänglig och åtkomlig för alla barn,
  (e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention.

Konventionsstaterna ska främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild hänsyn ska härvid tas till utvecklingsländernas behov.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948)
Rätten till utbildning tas även upp i deklarationen om mänskliga rättigheter, i artikel 26:

 1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.
 2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta Nationernas verksamhet för fredens bevarande.
 3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar

Hur arbetar FN med barns rätt till utbildning?

FN har flera olika program och organ som arbetar med just utbildningsfrågan.

UNESCO är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur vars uppdrag är att driva en hållbar utveckling, utrota fattigdom och bygga fred genom utbildning. UNESCO fokuserar på mål 4 om god utbildning för alla i de globala målen och leder arbetet för att se till att alla barn får utbildning innan år 2030. De arbetar med förskola ända upp till högre utbildning, och utvecklar utbildningsverktyg.

Läs mer om UNESCO

FN:s livsmedelsprogram WFP arbetar för att få fler barn till skolan genom att servera gratis skolmåltider på skolor i utsatta områden. Fler föräldrar väljer att låta sina barn gå till skolan och få en utbildning när de vet att de dessutom får mat för dagen. Genom projektet Skolmat stöttar vi det arbetet i Etiopien.

Läs mer om WFP 

FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med utbildningsfrågor bland annat genom sexualundervisning. Kunskap om graviditet, sexualitet och hur du skyddar dig från könssjukdomar är inte givet i alla grundskolor i världen. Genom sitt arbete implementeras sexualundervisning både i skolor och genom kampanjer gentemot allmänheten.

Läs mer om UNFPA

Vad säger globala målen om utbildning?

Enligt globala målen för hållbar utveckling, som är en del av Agenda 2030, så ska en likvärdig utbildning av god kvalitet säkerställas för alla senast år 2030. Enligt mål 4 ska vi även ha sett till att även vuxna får lära sig läsa, skriva och räkna, samt säkerställa att alla som studerar får kunskap om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Hur arbetar Svenska FN-förbundet med utbildning?

Svenska FN-förbundet har arbetat med att få fler barn till skolan sedan 2006. Vi arbetar för att barn i utsatta områden, och särskilt flickor, ska få komma till skolan och få den utbildning de behöver för att skapa en bättre framtid. Genom vår samarbetspartner FN:s livsmedelsprogram WFP har vi sett till att över en miljon skolmåltider har serverats till barn ibland annat Etiopien och DR Kongo.

Stöd projekt Skolmat

Stöd arbetet för att ge barn skolmat och utbildning.

Ge en gåva

Om projekt Skolmat

Läs mer om hur vi arbetar med projekt Skolmat.

Läs mer