Personliga berättelser från samtliga nominerade

Nedan följer personliga berättelser från samtliga kandidater som nominerats till styrelsen inför kongressen 2021.

Detta är alltså både valberedningens förslag och övriga inkomna nomineringar från FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer.

Annelie Börjessons presentationHej alla,

Annelie Börjesson heter jag och har sedan kongressen 2018 det ärofyllda uppdraget att vara ordförande i Svenska FN-förbundet. Härmed meddelar jag att jag med entusiasm ställer upp för omval.

Den gångna mandatperioden har bjudit på flera stora utmaningar. Jag har inte bara varit ny på min post, vi har också varit utan generalsekreterare en tid och coronapandemin har dominerat hälften av perioden. Men mycket har hänt och framgent är det särskilt tre frågor jag vill fortsätta driva:

En stark och modern folkrörelse – förbundets hjärta. Sedan kongressen 2018 har jag försökt att vara ute mycket hos våra föreningar och distrikt samtidigt som jag haft många åtaganden i både nationella och internationella sammanhang. Jag ser ordföranderollen som en mycket viktig länk mellan vår folkrörelse och kansliet samt de andra kontexter jag verkar i. Jag har tagit med mig såväl synpunkter och idéer om vad rörelsen önskar som egna förslag till styrelsen och tjänstemannaorganisationen – detta har resulterat i en rad åtgärder. Mycket är också på gång i enlighet med mina avsikter sedan start – en medlemsstrategi har arbetats fram, en medlemsportal med bl.a. lathundar är under framarbetning, diskussioner om nya engagemangsformer förs liksom förslag på hur samverkan ska kunna ske mellan föreningar/distrikt, FN-skolor, kommuner och andra för att nämna några exempel. Jag vill fortsätta detta påbörjade arbete – med särskilt fokus på medlemsrekrytering, samt se hur vi kan nyttja de nya digitala möjligheterna.

FN-förbundet som FN-nav i Sverige. Under den mandatperiod som gått har jag verkat mycket för att utöka och stärka vårt samarbete med viktiga aktörer. Några exempel på detta är täta kontakter och verksamhet med riksdagens FN-nätverk, med den s.k. FN-familjen i Sverige där jag håller i mötena, ökad kontakt och samarbete med ett antal av våra riksorganisationer samt kontinuerlig dialog med UD och de FN-organ vi samarbetar med. Svenska FN-förbundet har en så viktig roll att fylla, inte minst i dessa tider då internationellt samarbete ifrågasätts. Klimathot, kärnvapen och pandemier visar att globala problem kräver globala lösningar, och här är samarbete och folklig förankring av stor vikt. Jag vill fortsätta arbeta för att förbundet ska vara en samlande och koordinerarande aktör – alumninätverk, pool av sakkunniga och podd inkluderad.

Fortsätta verka för att FN-förbundet ska vara en stark påverkansaktör. Utrikesminister Ann Linde sa för något år sedan att Svenska FN-förbundet är en utav Sveriges viktigaste civilsamhällesorganisationer. Jag hoppas att ni alla känner er delaktiga och att ni känner stolthet över detta – och vi ska tillsammans arbeta för att öka denna legitimitet och kraft. Vi ska fortsatt driva relevanta frågor inom FN:s tre pelare; mänskliga rättigheter, fred- och säkerhet samt utveckling. Områden jag ser som särskilt relevanta är Agenda 2030 och de globala målen, nedrustning och ratificering av FN:s kärnvapenförbud TPNW, jämställdhet och klimatet. Här är breda nätverk, goda relationer, kunniga medarbetare och inte minst en stark folkrörelse avgörande.

Vad gäller mina erfarenheter och kompetens, så har jag under min första mandatperiod blivit varm i kläderna såväl vad gäller uppdrag som nätverk och sakfrågor. Att förbundet vid kongressen antingen har en helt ny generalsekreterare eller att denna inte ännu påbörjat sin anställning gör att jag känner ett stort ansvar. Dessa omständigheter gör att den erfarenhet, kunskap och kontinuitet jag har i min roll blir än viktigare för stabiliteten i organisationen. Då jag varit engagerad i Svenska FN-förbundet i 15 år på alla nivåer (bl.a. föreningsordförande i Falköping och Göteborg i nio år, verksam i distrikt lika länge samt och nio år i förbundsstyrelsen) har jag stor förståelse och god kännedom om vår organisation. Jag har en lärarexamen, en internationell Mastersexamen i kommunikation, jag har läst organisation och ledarskap och talar flera språk – detta är utmärkta verktyg i rollen som ordförande. Jag har goda nätverk och kontakter på alla nivåer såväl nationellt som internationellt med både individer och organisationer som är till stor hjälp för att kunna utföra detta uppdrag på ett gott sätt.

Det vore en stor ära och glädje att fortsatt få förtroendet att vara folkrörelsens främsta representant – jag vill mycket gärna fortsätta som ordförande och ta vidare det arbete som påbörjats.

Anna Kläppes presentation

Jag heter Anna Kläppe, jag bor på Värmdö med min familj och spenderar gärna ledig tid i skog och mark. Som politiskt sakkunnig på riksdagen och regeringskansliet har jag flerårig erfarenhet av att arbeta med internationella frågor, med särskilt ansvar för utrikes-, försvars- och jämställdhetsfrågor. Jag har tidigare arbetat på Rädda Barnen med public affairs. Jag har en magisterexamen i freds- och konfliktstudier från Uppsala Universitet och en kandidatexamen med fokus på internationella relationer och samhällsvetenskap från USA. Efter mina studier spenderade jag en praktiktermin på FN:s högkvarter i New York.

När jag blev invald i Svenska FN-förbundets styrelse och arbetsutskott så arbetade jag som generalsekreterare på Centerpartiets kvinnoförbund. Idag arbetar jag som samordnare på Centerpartiets policy team med fokus på januariavtalet. Inom ramen för min tjänst har jag särskilt ansvar för partiets förhandlingar med regeringen med fokus på Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och UD.

Jag har också särskilt ansvar för frågor som berör jämställdhet och hedersrelaterat våld och förtryck. Ingen arbetsdag är den andra lik, men en röd tråd i mitt arbete är att hela tiden försöka komma framåt, genom förhandling fokuserar vi på sak istället för person och på att komma överens – med sikte på att göra politiska förslag skarpare och mer gångbara.

Mitt engagemang för FN har funnits med sedan studietiden, det universitet som jag studerade på i USA var starkt präglat av internationella perspektiv, inte minst tack vare en tidigare elev på skolan, Kofi Annan. FN blir som bekant vad medlemsstaterna tillåter FN att vara – i dessa tider känns det särskilt angeläget att vara med och verka för ett FN som kan axla det ledarskapet som behövs för vi gemensamt ska klara av att tackla de globala utmaningar som världen står inför.

Petter Ölmungers presentation

Jag heter Petter Ölmunger (f1980) och jag kandiderar till Svenska FN-förbundets styrelse.

Jag har ett stort intresse och engagemang för Förenta Nationernas idé och för Svenska FN-förbundets mål och verksamheter. Utöver mitt allmänna FN-engagemang är jag också särskilt engagerad för att FN ska bli mer demokratiskt och beslutskraftigt när det gäller hanteringen av våra gemensamma globala angelägenheter.

Sedan 2014 sitter jag i styrelsen för Stenungsund, Tjörn & Orust (STO) FN-förening. Sedan 2018 sitter jag i Svenska FN-förbundets styrelse och sedan 2020 är jag ordförande för STO FN-förening. Jag har också styrelseerfarenheter från andra organisationer.

Jag gillar styrelsearbetet: att skapa gemensamma mål för föreningen, och att tillsammans, utifrån organisationens resurser samt ledamöternas och medlemmarnas olika gåvor och förutsättningar, samarbeta för att försöka uppnå bästa möjliga resultat. Det är lärorikt och givande på många sätt, även om det också kan vara svårt och frustrerande. Jag tror att jag med tiden har byggt upp en ganska god förmåga att kunna utveckla och driva på projekt och att samtidigt bidra till ett konstruktivt och tryggt mötesklimat.

Om jag får förnyat förtroende som ledamot i Svenska FN-förbundets styrelse vill jag, utöver det generella styrelseansvaret för vår organisation, fortsatt verka särskilt för ett starkare engagemang inom Svenska FN-förbundet för ett mer demokratiskt FN.

Sofia Strinnholms presentation

Sofia Strinnholm, 33 år och präst i Svenska kyrkan Östersund.

Efter en mandatperiod i Svenska FN-förbundets styrelse är jag redo att fördjupa styrelseengagemanget och kandiderar till en andra mandatperiod. Den första mandatperioden har gett mig god kunskap om Svenska FN-förbundet och jag skulle gärna nyttja den kunskapen för att vara med och utveckla organisationen.

Jag har arbetat mycket med samiskt kyrkoliv, framförallt samiskt konfirmandarbete vilket gett mig insyn och kunskap om urfolksfrågor vilket skulle kunna gynna förbundsstyrelsens arbete och jag är därigenom intresserad av rasdiskrimineringsfrågor.

Jag har erfarenhet från östra Afrika, framförallt Tanzania. Där jag har erfarenhet av arbete med SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Genom Act Svenska kyrkan har jag besökt ett flyktingläger i norra Uganda där jag tog del av det goda psykosociala arbete som gjordes och har lett till en djupare förståelse för flyktingars situation runtom i världen. Act Svenska kyrkans arbete har gett mig god kunskap om både humanitär hjälp och långsiktigt utvecklingsarbete. Något som också är användbart i strategiska frågor kring Svenska FN-förbundets partnersamarbeten.

Med bakgrund som Ageravolontär i Svenska kyrkan känner jag till vikten av folkbildning och ser stora behov av att motverka de krympande demokratiska utrymmena runt om i världen. En utveckling som inte får lov att fortsätta om vi ska kunna uppnå Agenda 2030.

Som medlem i en kristen medlemsorganisation har jag kunskap om trosbaserat fredsarbete och kan bidra med input om hur religiösa ledare kan vara nyckelpersoner till att nå ett positivt utvecklingsarbete. Jag har själv deltagit i ett Genus, hälsa och teologi-projekt Safe Space for young churchleaders med deltagare från fyra olika länder och sett vilken positiv inverkan detta projekt haft på blivande präster. SRHR-frågor såsom Jämställdhetsfrågor, könsidentitetsmedvetenhet, hbtqia-frågor och FGM (könsstympning) var några av ämnena som diskuterades med positiv utgång.

Det är med engagemang och ett brinnande intresse för en bättre värld med ett starkare FN som jag kandiderar till en ny mandatperiod i Svenska FN-förbundets styrelse.

Véronique Simons presentation

Född 1961, bosatt i Uppsala

Jag är sedan flera år tillbaka aktiv inom Uppsala FN-föreningen där jag under några år suttit i styrelsen. Jag blev invald i FN-förbundets styrelse under kongressen 2018, och har under min första mandatperiod både lärt mig väldigt mycket om organisationen, inte minst kansliets viktiga arbete och uppmaningar, samt med kontinuerlig närvaro och engagemang deltagit i styrelsens diskussioner och beslut.

Jag har länge varit involverad i ett antal föreningar och organisationer, både i Sverige och utomlands, som motverkar rasism och olika former av diskriminering. Jag har under de senaste åren mycket aktivt arbetat med frågor som har med nyanlända, särskilt ensamkommande att göra, genom stöd, insamlingar, föreläsningar och anordning av utbildningar. Mer konkret är till exempel flerspråkighet och bemötandet samt inkludering av flerspråkiga personer inom utbildningar i Sverige och i andra länder ett område som jag är djupt engagerad i, både i mitt arbete och privat.

Jag har genom mitt arbete inom högre utbildning regelbunden kontakt och samarbete med forskning och myndigheter kring utbildningsfrågor, både i Sverige och internationellt. En god utbildning för alla motverkar på det mest effektiva sätt, enligt mitt synsätt, fattigdom, ojämställdhet, sociala orättvisor, våld och laglöshet. Genom mitt arbete inom Forum för Afrikastudier, Uppsala universitet, är jag även välinsatt i frågor som berör fred-och konflikthantering, hållbar utveckling och hälsofrågor.

I utmanande tid för vår organisation ser jag behovet av kontinuerligt stöd till ordförande som något oerhört viktigt, och som jag kan bidra med genom min koppling till lokalt och internationellt engagemang. Inom styrelsen har jag även, och vill fortsättningsvis kunna bidra som den ”akademiska rösten”.

Abdulla Miris presentation

Hej,

Jag heter Abdulla Miri. Jag är 35 år gammal och är ekonom, krönikör och samhällsdebattör. Jag är född i Syrien men min familj kommer ursprungligen från Palestina. Jag föddes som statslös och har saknat ID-handlingar, pass och rösträtt i hela mitt liv, varför det har varit en viktig fråga för mig att engagera mig i integration och inkludering.

Att få bli delaktig i Svenska FN-förbundets arbete som följer FN-andan och FN:s värderingar vore en ära för mig. Jag är engagerad och seriös i allt som jag företar mig. Under tiden som jag levde i Syrien arbetade jag med FN under kriget. Jag kom till Sverige som flykting under år 2013. Efter att ha lärt mig svenska började jag arbeta vid SBAB Bank samtidigt som jag började engagera mig ideellt för att hjälpa andra nyanlända att integrera sig i samhället, bland annat via Röda Korset. Min roll som ambassadör för (Just arrived – Welcome app) öppnade mina ögon om vilka utmaningar Sverige står inför och hur civilsamhället kan hjälpa att lösa dem tillsammans. Jag initierade så småningom ett projekt som kallades ”De nyanländas röster” och tillsammans med en grupp deltog i Almedalsveckan och diskuterade den svenska migrationspolitiken med politiker från olika partier. Tanken med projektet var att låta oss nyanlända komma till tals och sända politikerna budskapet att de behöver prata med oss nyanlända och inte om oss. Under åren 2017-2019 var jag även krönikör på tidningen Metro. Under dessa år skrev jag kolumner i Metro genom att med glimten i ögat men allvar i tonen dela de tankar som vanligtvis försiggår hos de nyanlända. Att gemensamt bryta tystnaden är en förutsättning för förändring och därför skrev jag mycket om rasism, jämlikhet, statslöshet, integration, arbetsmarknaden och hatet som grundas ofta på en viss rädsla. Jag kände stort ansvar för att visa på annat än bara de blodiga bilder som folk annars ser om oss som flytt ifrån krig för att bidra till mer förståelse i samhället och visa på likheter mellan oss människor. Min krönika med rubriken ”skyll inte allt på oss nyanlända” blev den mest lästa krönikan under 2018.

Vid sidan om mitt arbete föreläser jag även. Jag har föreläst vid bland annat Uppsala universitet, Karolinska institutet, Almedalsveckan och Järvaveckan kring ämnen som rasism, våld- och förtryck, krig, integration, utmaningar och sociala koder, arbetsmarknaden, statslöshet samt sökande av identitet i det nya landet.

Som fortsatt engagemang och intresse för integration skapade jag den 2 mars 2020 Facebook-gruppen ”Nysvenskar i Sverige”. Gruppen kom snabbt att omfatta hundratals personliga berättelser om flyktingars egna upplevelser och endast en vecka senare hade den nått 30 000 medlemmar. Idag är gruppen en aktiv plattform och består av ca 51 000 medlemmar. Medlemmarna är buss- och taxichaufförer, städare, lärare, läkare, utvecklare, frisörer, undersköterskor, hantverkare, studenter osv. De berättar om sina utmaningar och om vad de har åstadkommit. De mottar hurrarop från medmänniskor från alla samhällsskikt och främjar bilden om flyktingar som resurs i samhället. Gruppen har kommit att bli en säregen mötesplats där vi nyanlända vågar berätta om våra drömmar, en plats där gränsen mellan länder och människor suddas ut.

Min koppling till FN-förbundet, förutom medlemskap i Stockholms FN-förening har varit via Uppsala FN-förening. Jag har bl.a. medverkat som paneldeltagare vid en diskussion som Uppsala FN-förening haft i samarbete med Uppsala universitet kring ämnet våldsbejakande extremism. Mitt samarbete med föreningen fortsätter och vi planerar nya events med gruppen ”Nysvenskar i Sverige”. Jag ser att FN-förbundet som folkrörelse står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller den stora minskningen av medlemsantal. FN-förbundet har FN:s starka varumärke och vilar på FN:s värderingar. Jag tror därför att det finns stort hopp för att kunna vända den negativa trenden. Jag tror att jag kan med mina erfarenheter samt med mitt gedigna civilsamhällsengagemang och stora nätverk bidra till styrelsearbetet och medlemsökning.

Anna Höggrens presentation

Jag, Anna Höggren, har sedan år 2015 varit ledamot i Stockholms FN-förening.

Mitt intresse för FN-frågor har präglat både mitt val av utbildning och mitt yrkesval. Jag har i grunden en statsvetenskaplig examen och masterstudier inom miljö och säkerhet. Mitt engagemang inom Stockholms FN-förening har främst drivits av en passion att vidareförmedla och entusiasmera medlemmar, i de sakfrågor som jag brinner för.

Ideellt arbete inom FN-rörelsen är avgörande för att hålla viktiga frågor vid liv och jag är övertygad om att lokal mobilisering kan leda till verkliga skillnader på nationell och internationell nivå. Jag drivs således av metodutveckling, för att skapa och bibehålla engagemanget hos våra medlemmar. Jag arbetar även inom Tensta kvinno- och tjejjour, där min drivkraft för kvinnors rättigheter, baseras på de orättvisor som jag stött på i jourarbetet, men även genom att i all enkelhet betrakta hur världen ser ut.

Jag vill bli nominerad till FN-förbundets styrelse då jag trivs i roller där jag får arbeta målfokuserat, strategiskt och operativt, i syfte att utveckla och förbättra processer och verksamheter i stort. Jag vill även representera och lyfta det lokala föreningsarbetet till en högre strategisk nivå, finna synergier inom den svenska FN-rörelsen och därigenom vara med och bidra till att rörelsen växer och blir starkare.
Ett av mina sakkunnigområden.

En annan rör jämställdhetsfrågor. Gränser flyttas tillbaka och kvinnors grundläggande rättigheter utmanas ständigt. Därför behöver vi om och omigen belysa att kvinnors rättigheter hotas. Jag skulle således vilja lyfta hur vi kan öka kunskapen och användningen av FN:s kvinnokonvention (CEDAW) som ett arbetsverktyg för kvinnors rättigheter på nationell nivå.

Mitt andra sakkunnigområde innefattar säkerhetsfrågor. I en allt osäkrare värld behöver vi kunna identifiera och hantera hot som är möjliga, troliga eller enbart fantasier. Vad betyder säkerhet idag när vi egentligen befinner oss i gråzoner och hur kan den upprätthållas när hotbilden ständigt förändras? Inte minst, hur kan global nivå, finna konsensus i dessa frågor för att samarbeta och upprätthålla internationell fred? Där spelar FN en avgörande roll. Säkerhetsrådets arbete är givetvis därtill något som intresserar mig särskilt.

Aron Sortelius presentation

Jag skulle vilja vara med Svenska FN-förbundets styrelse för att bidra till skapandet av ett tillgängligt och delaktigt samhälle. Jag vill lyfta fem perspektiv varför just jag bör vara med hos er.

• Har en gedigen kunskap att jobba lokalt (jobbar som fritidsledare på fritidsgård i Hjo kommun). Träffar där barn och ungdomar från olika bakgrunder vilket lärt mig mycket om att bemöta, inkludera och respektera allas lika värde oavsett vilka förutsättningar man har i livet. Jag har sedan födseln kombinerad grav syn- och lättare hörselskada.

Regionalt jobbar jag mycket med att föreläsa om dövblindhet på skolor. I och med mitt jobb ovan så har jag tät kontakt med parasport och bidrar för att barn ska få testa på andra idrotter. Samt sitter med i regionens brukarråd för bättre stöd för personer med syn- och hörselskada på syn och hörcentraler.

Nationellt sitter jag i riksstyrelsen i Dövblind barn och ungdom och riksorganisationen unga med synnedsättning, där jag sitter med påverkansgrupper för bättre tolktjänst.

Internationellt: Jag har studerat demokrati och mänskliga rättigheter och gjort praktik i Sydafrika på Cape Town Society for the Blind. Hur man jobbar med påverkansfrågor i ett annat land var inspirerande. Har även studerat genusvetenskap vid Umeå universitet och är något jag har med mig i detta uppdrag. Har ansvar för Nepalprojektet hos unga hörselskadade.

Övrigt: Jag är en ung, driven och lyhörd person.

Beata Ponténs presentation

Varför jag gärna vill bidra till FN-förbundets styrelse

Min erfarenhet utifrån mina kontakter med FN-förbundet är att det bland annat saknas förståelse för hur företag aktivt kan bidra till den hållbara transformationen. Och här finns många möjligheter för FN att ta vara på.

Det bolag som jag är medgrundare till, Allies AB, är skapat för att driva på en hållbar utveckling i allmänhet och hållbart företagande i synnerhet. I och med att dessa frågor inte bara ligger mig varmt om hjärtat utan också är något jag ägnar mina dagar åt så kan jag bidra till FN-arbetet med fler timmar och insikter än vad som ryms på fritiden.

Jag brinner också för FN som folkrörelse. För att människor ska bidra till en hållbar utveckling behöver de hopp, engagemang och riktning. Jag tycker att FN-förbundet kan bli ännu bättre på det. Vi behöver skapa en tydlig samverkan mellan FN-förbundet, distrikten och föreningarna som gör det enklare för föreningarna att rekrytera och aktivera fler medlemmar. Idag är det onödigt ensamt på föreningsnivå. I dessa tider av hållbarhetsutmaningar har FN alla möjligheter att växa och det måste börja med rätt incitament och stöd från förbundet och ge fart åt gräsrötterna.

Och vem är då jag? Jag har hjälpt företag och organisationer att ställa om till en mer hållbar modell under flera decennier. Jag har sett många bevis på att den hållbara omställningen är både lönsam och attraktiv. Jag sitter idag i Stockholmsdistriktets styrelse som sekreterare och är ordförande i Nacka-Värmdö FN-förening. Jag är även ordförande i Twisters Cheer Elite, en förening med drygt 600 unga engagerade atleter. Historiskt har jag haft många styrelseuppdrag men prioriterar idag ideell sektor för mitt engagemang utanför arbetet.

Jag är väl hemmastadd i förenings-Sverige och har stöttat många medlemsdrivna organisationer med att få till ett större engagemang, lojalitet och aktivitet bland medlemmarna. Jag tycker att det vore en ära att få bidra även till FN-förbundets arbete.

Bengt Skarstams presentation

Jag startade min karriär som rationaliseringsingenjör. Efter en fil.kand. i fysik och matematik tog jag en fil.dr. examen i halvledarfysik vid Lunds Universitet.

Fortsatte sedan som forskare vid Försvarets Forskningsanstalt i Linköping, sektionschef Rifa AB, avdelningschef Ericsson Radar i Mölndal, vice vd Astra Tech i Mölndal, direktör Gambro AB i Lund/Medolla/Denver, direktör Dansk Teknologisk Institut Köpenhamn/Aarhus, teknisk direktör Moteco i Lund och därefter Executive vice president Global FoU Perlos, Helsingfors/Lund.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter i dessa positioner har varit FoU, produktion och produktutveckling inom medicinsk teknik och elektronik.

Därefter startade jag egen verksamhet som coach/mentor/rådgivare för personer som ville ta ett steg vidare i livet och utbildade mig i NLP, coaching och MBTI.

Mina principer för denna verksamhet är grundade på etik, teknologi, psykologi och ”human behaviour” och sker som ansikte mot ansikte möten; likt en katalysator till förändring.

Var mentor till universitetsstudenter vid TM programmet vid Lunds Universitet, handledare för examensarbeten och medlem i antagningsgruppen för designstuderande vid IKDC, Lunds Universitet.

Har under ett år varit styrelseordförande i ett mindre utvecklingsbolag samt ordinarie styrelseledamot i ett konsultbolag i 14 år.

Författar artiklar, tillsammans med en kollega, om Hållbarhet, Personligt Ansvar och Agenda 2030 samt är styrelseledamot (andra året) i Malmö FN förening där jag tillsammans med UNA Ocean i England gör zoom föreläsningar och konversationer om Agenda 2030 relaterade ämnen med internationella deltagare.

Jag har bott i Danmark i 3 år och i England i 12 år, nu tillbaka i Malmö sedan 2020 med Ann-Marie, psykiater, och vi ansvarar för tre barn (Malmö, Göteborg och Stockholm).

Intresserad av allt som rör mänskligt beteende och leverne samt musik, filosofi, konst, vetenskap, psykologi och F1. Gick en avancerad universitetskurs i fenomenologi ht 2020 och har anmält mig till en avancerad universitetskurs i hållbar stadsutveckling i teori och praktik för ht 2021.

Maria Willners presentation

Hej FN-vänner!

Jag är en driven och strukturerad person med integritet och en vilja att utveckla både verksamheter och grupper. En folkrörelseperson som trivs i möten, såväl i mötet med en framtida medlem som det formella styrelsemötet.

Just nu arbetar jag som tjänsteman i offentlig sektor. Tidigare har jag under tolv år arbetat med politik i olika roller, de senaste åren med fokus på internationella utvecklingsfrågor och Agenda 2030. Som riksdagsledamot för Socialdemokraterna var jag ledamot i utrikesutskottet och ansvarig för biståndspolitik.

En röd tråd genom utbildning, arbete och uppdrag har varit relationer och samverkan. Att få leda en studiecirkel, jobba fram en verksamhetsplan eller moderera ett seminarium är glädje – glädje att få lära tillsammans med andra och att ta små steg mot en bättre värld.

Nu kandiderar jag till en plats i FN-förbundets styrelse. Det jag hoppas kunna bidra med är internationell erfarenhet av FN-arbete, engagemang och en ny blick.

Osman Saidabdalas presentation

Hej,

Jag heter Osman Saidabdala bor i Norrland, vackra Höga kusten område, i Kramfors kommun. Jag är ordförande för Kramfors FN förening och Vice-ordförande i FN:s distrikt Västernorrland.

Ursprungligen är jag från Eritrea ett land med odemokratiskt styre, där etnicitet (folkgrupp) och klan, är en viktig del av samhället. Jag är född och växte upp och studerat i en ort där levnadsförhållandena är särskilt krävande och kom till Sverige från Jemen som kvotflykting via FN:s flykting-UNHCR år 2013. Jag talar 5 olika språk, arabiska, tigrinja, afar, engelska, svenska. Jag har en god kulturkompetensen från områden i Afrikas horn. Afar är mitt modersmål och svenska FN förbundet driver två projekt i afarregionen i Etiopien, projekt Flicka och skolmat.

Jag blir genuint glad när jag bidrar med något värdefullt till mänskligheten. Jag har alltid varit engagerad som medlem och ledare i FN-rörelse, föreningsliv och organisationer som stöttar utsatta människor på olika sätt. Jag vill med mina erfarenheter bidra tillsammans med svenska FN-rörelse och FN internationellt att göra skillnad på riktigt och skapa en bättre värld varje dag genom att arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Att vara ledamot i FN förbundsstyrelse och driva framåt frågor där målet är att stärka FN-rörelse, utveckla Sveriges relationer med omvärlden är ett givet arbetsområde för mig. Det blir en naturlig fortsättning i mitt värv som aktiv i svenska FN förbundets arbete för mänskliga rättigheter, Agenda 2030, där jag i min roll som ordförande i Kramfors FN förening aktivt engagerar mig i att sprida kunskap kring FN:s arbete inom mänskliga rättigheter, fred och utveckling.

Under mina åtta år i Sverige har jag hunnit bli svensk medborgare, vidare utbildat mig på svenska universitet och högskolor, integrerat mig, arbetat som inom staten, kommunen, engagerar mig i och påverkar samhällsfrågor, undervisar om svenska samhället till nyanlända på SFI, skriver debattartiklar och föreläser om integration för myndigheter och skolor. Jag har startat Kramfors FN förening som var vilande i många och har bidragit att aktivera de gamla medlemmar som var passiva och fått många av de i styrelse. Samt ökat unga medlemmar i förening och nu har vi tre stärka ungdomar i styrelse som har nyckelroller för att stärka lokala FN förening i Kramfors. Jag har stöttat Sollefteå FN förening att komma i gång och har nyckelroll i FN distrikt Västernorrland som min roll som vice-ordförande. Vi har skapat en bra relation med skolan i Kramfors, FN skolan och har återkommande aktiviteter med de varje år i samband med internationella dagar inte minst FN dagen, där jag föreläser om Agenda 2030, barnkonventionen.

FNs: flyktingorgan UNHCR och Sverige har gett mig chansen att komma hit till bästa landet. Nu är det min tur att bidra till att förändra världen och göra den bättre. Jag vill arbeta för en bättre värld och starkare FN.

Jag vill bland annat utveckla och driva framåt följande frågor

 • FN-förbundet och FN-rörelse blir starkare och har en bra geografisk spridning i hela Sverige.
 • Ta hårdare tag mot rasismen, diskriminering, stötta organisationer som verkar för rättvisa frågor och människorättsrörelse som till exempel Black Lives Matter.
 • Stötta kvinnors och flickors rättigheter och
 • Utveckla och ge finansiella stödet till att bekämpa könsstympning och barnäktenskap.
 • Fortsätta utveckla arbete med Agenda 2030
 • Bli bättre på att öka antalet medlemmar och FN-föreningar. Jag kommer från Norrland och ska kämpa hårt för att stärka FN rörelse i hela Norrland och Sverige.  
 • Fortsätta driva frågan om kärnvapen förbudet. 

Utbildningar, yrkesroller och andra erfarenheter
Jag har utbildning på avancerad nivå inom hållbarhetsutveckling, agenda 2030 från Blekinge teknisk högskola. Jag har masterexamen inom strategisk information-och kommunikation med huvudområde information management (IM) på Högskolan i Borås. Ledarskapsutbildning på avancerad nivå inom ledarskap i flerkulturella miljöer från Linneuniversitet. Och ett kommunalt chefsprogram.

Idag arbetar jag som projektledare i ett regionalt länsöverskridande EU-projekt inom digitalisering, digitaliseringsguiden. Ettstöd från Region Västernorrland, europeiska regionala utvecklingsfonden och de åtta kommuner som ingår i e-samverkan Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå, Kramfors, Timrå och Nordanstig. I projektet leder åtta arbetsgrupper består av 30 medarbetare från dessa åtta kommuner.

Jag är arbetsförmedlare i grunden och arbetat på AF i ca fem år. Jag har gedigna kunskaper om arbetsförmedlingens uppdrag och arbetsmarknadspolitiska program, både i form av utbildning och praktiska erfarenheter. Under min tid som arbetsförmedlare på AF 2015–2019 var jag kontaktperson för extratjänster mot kommunen och hade mycket goda samverkan med externa partner; arbetsmarknadsenheten, individ och familjeomsorg, kommunens HR, facket. Mellan 2018–2019 på AF Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik (KSÖ) hade jag bland annat nyckelroll som digital coach med uppdrag att stödja medarbetare med digitaliseringsarbete, kanalförflyttning.

När jag hösten 2019 fått uppdrag från Kramfors kommun att inom ramen för ettårigt projekt leda och samordna implementering av barnkonventionen, har jag under det året genomfört 59 utbildningsinsatser på alla nivåer. Oktober 2020 var vi klar med implementering av barnkonventionen i kommunorganisationen tre månader före deadline. Vårt arbete med ungdomsrådet uppmärksammats i tidningar och media. Arbetet har berömts av både kommunledningen och externa samarbetspartner. 

Med mina erfarenheter och kunskaper samt engagemang från mitt uppdrag i FN-rörelse vill jag fortsätta utveckla svenska FN förbundets aktiviteter i samma anda, vars nödvändighet har varit klart för mig. Då det finns ett behov i samhället att lyfta fram de mänskliga rättigheter och de 17 Globala målen från Agenda 2030, så hoppas jag att jag för förtroendet att vara en del av det fortsatta arbetet. 

Tajma Sisic’s presentation

Hej!

För mig har frågan om jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter alltid varit fundamental. Redan som barn visste jag att orättvisor och klassklyftor är det värsta jag vet. Min barndom spenderades många somrar i mina föräldrars hemland Bosnien och Hercegovina. Det gick inte en enda dag utan att jag kände stor frustration över ojämlikheten i Bosnien. Frustrationen och maktlösheten gentemot folks livsöden satte spår hos mig. Vreden över orättvisorna fångades till en början upp inom den aktivistiska delen av civilsamhället som sedan blev ett politiskt engagemang inom arbetarrörelsen. Detta främst för att internationella solidaritetsfrågor var och fortfarande är en viktig del av den svenska arbetarrörelsen.

Mitt politiska engagemang har gett mig plattformar för att engagera mig i internationella frågor, men också att bidra med viktiga perspektiv när det kommer till arbetet mot ökad respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Redan som ung har jag engagerat mig för en mer jämlik värld främst genom SSU. Sommaren 2019 fick jag förtroendet att väljas till internationell ledare för SSU i Sverige. Denna roll har gett mig möjlighet att engagera mig ytterligare i solidaritetsfrågor. Jag är även aktiv i vår internationella paraplyorganisation IUSY. Idag är jag ytterst ansvarig på området internationellt, både när det gäller politik och organisation i SSU. Utöver den rollen är jag invald i styrelsen för Olof Palmes Internationella center.

Kampen för en mer jämlik värld måste fortgå. Jag kommer alltid göra mitt yttersta till att bidra med breda analyser och viktiga aspekter. Då klyftorna i världen ökar blir frågan om solidaritet allt mer viktig. I en globaliserad värld måste jämlikhetsaspekten alltid bevakas och värnas.

Abdulalim Alkateas presentation

Jag heter Abdulalim Alkatea, jag är arkitekt som bor på Gotland. Jag jobbar som Bygglovsarkitekt på Region Gotland.

Jag är också:
o Ordförande i GOTLANDS FN-FÖRENING.
o Styrelseledamot i Studieförbundet Vuxenskolan – Gotland.
o Inkommande president i Visby Silverhättan Rotaryklubb.
o Grundare och medlem i Svensk Arabiska Vänskapsföreningen Gotland.

Mina starka sidor är bland annat att jag är bra på att planera och organisera mitt arbete och jag jobbar gärna tillsammans med andra. Jag är van vid att ta beslut och ansvar, jag har lätt för flexibilitet i arbetet och jag är ofta väldigt energisk.

Eftersom jag kommer från Mellanöstern, och talar arabiska och engelska, förutom svenska, och just nu började jag lära mig hebreiska. Jag arbetar med många organisationer och föreningar, jag har god erfarenhet av att kommunicera, bygga relationer, följa upp affärer och skapa idéer och lösningar, och jag har flexibiliteten att arbeta självständigt eller i ett team.

Allt detta ger oss en fantastisk möjlighet att utöka arbetsomfånget och uppnå många mål.

Jag är en mycket positiv person som har lätt för att hitta nya vägar och idéer till lösningar och jag gör alltid mitt jobb med största noggrannhet. Jag får ofta höra att min entusiasm smittar av sig och bidrar till en bättre stämning och arbete på vår avdelning.

På fritiden gillar jag att läsa och jag är även en mycket aktiv skribent och bloggare. Jag tycker om meditation, simning, promenader och spelar golf. Jag är också aktiv medlem i flera sociala och politiska civilsamhällesföreningar.

Allard Jellemas presentation

Mitt namn är Allard Jellema. Jag är född i Nederländerna men flyttade till Sverige 2006. I Sverige har jag sedan dess bott på en mjölkgård utanför Kristianstad.

Jag har stort intresse i politiska frågor och då framförallt med fokus på hållbar utveckling och den Europeiska Unionen. Av denna anledning har jag pluggat statsvetenskap (kandidatprogram) vid Malmö Universitet och senare European Affairs (masterprogram) vid Lunds Universitet.

Efter min masterexamen började jag jobba för Wageningen University & Research (ett universitet i Nederländerna) som trainee/junior research. Här jobbar jag med många olika projekt om bland annat EU:s gemensamma jordbrukspolitik, hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och innovationsspridning i Balkanländerna.

Under min studietid i Malmö blev jag medlem i Kristianstads FN-förening. Genast tyckte jag om denna fantastiska organisation. Sedan 2015 är jag styrelseledamot. I Kristianstads FN-förening har jag jobbat med många olika projekt, varav de flesta fokuserade på ungdomar. Ett antal år har jag varit ungdomsansvarig. I denna roll har jag bland annat lett ett projekt där vi samlade in pengar till Flicka kampanjen genom att spela handboll på Åhus Beachhandbollfestival. Sedan några år är jag ordinarie ledamot.

Jag har också varit medlem i Svenska FN-förbundets ordförandepool för FN-rollspel. I denna roll har jag haft äran att jobba som ordförande för FN-rollspel i hela Sverige. Därutöver har jag suttit ordförande på tre av FN-förbundets nationella FN-rollspel, SweMUN (Örebro, Falun och Lund). Detta har verkligen varit en lärorik och spännande period.

Genom åren har jag besökt många olika länder som till exempel Vitryssland/Belarus, Moldavien, Georgien och Singapore. Genom att resa har jag fått se och lära mig mycket om världen och blivit ännu mer motiverad att jobba för en bättre värld.

Annahita Ahmadis presentation

Genom mitt gedigna intresse för internationella relationer, social hållbarhet, mitt ideella engagemang i Göteborgs FN-förening och mina studier i statsvetenskap och sociologi är jag säker på att jag kan tillföra nya perspektiv och idéer i arbetet inom FN-förbundets styrelse. Jag vet också att en möjlighet att få sitta i Svenska FN-förbundets styrelse skulle stärka mina befintliga kunskaper och stärka min förståelse för mänskliga rättigheter, hållbarhetsfrågor, Agenda 2030 och säkerhets- & nedrustningsfrågor ur ett svenskt, men även internationellt, perspektiv. Jag tycker ofta att det svenska perspektivet är något som saknas när vi rent generellt pratar om dessa ämnen och detta är något jag verkligen vill stärka och påvisa att vi i Sverige verkligen kan göra något för att bidra till en förändring.

Mitt nuvarande intresse blev större efter att jag börjat studera på statsvetarprogrammet vid Göteborgs Universitet, där jag verkligen förstod att jag brann för just ovannämnda frågor. Utöver mitt teoretiska intresse har jag även ett stort politiskt, utbildningsmässigt och civilsamhälles-engagemang. Jag sitter idag i styrelsen för Göteborgs FN-förening som vice ordförande och har gjort det sedan februari 2020. Jag började engagera mig i föreningen 2018 som sociala medier-ansvarig i Göteborgs FN-förenings Ungdomssektion, för att sedan bli vice ordförande där. Det breda fokuset vi har där har hjälpt mig mycket med att få en ökad förståelse för världen och hur olika aspekter av den binds samman. Jag har också fått lära mig se saker och ting ur större perspektiv, förstå apparaten bakom ideellt engagemang, anordna föreläsningar, kontakta föreläsare etc.

Jag sitter även idag som studentrepresentant i Disciplinnämnden för Göteborgs Universitet, samt som studentambassadör för Göteborgs Universitet. Jag har även tidigare suttit som styrelseledamot i studentorganisationen SSESA (Social Science Environment Student Association) och arbetat som Instagram-ambassadör för Göteborgs Universitet. Tidigare har jag också haft ett politiskt engagemang på ungdomsnivå, där jag suttit som styrelseledamot i Grön Ungdom Storgöteborgs styrelse och som ledamot i Grön Ungdoms Internationella Utskott, där jag även var ansvarig för omvärldsbevakningen av Nord-, Syd- och Centralamerika. Utöver ovannämnda sitter jag även idag som nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige, där jag får en möjlighet att se och förstå hur domstolsväsendet fungerar samtidigt som jag aktivt får ta del av dömande-processen.

Jag vill med en plats i förbundsstyrelsen få ännu fler unga att engagera sig i Agenda 2030, samt stärka förbundets band till alla lokala föreningar. Jag ser också väldigt mycket fram emot att få arbeta med andra likasinnade som brinner för liknande frågor och tankar och som t.ex. har olika bakgrund och erfarenheter och att genom detta få ett utbyte av idéer, samt att få utmana min egen förståelse. Jag tror inte det finns något mer nyttigt än att få engagera sig med andra, där vi får förenas i vårt stora gemensamma intresse och viljan att få nya insikter och tillföra något för en bättre och mer hållbar värld.

Bam Björlings presentation

Är en klassisk NGO person som genom livet försökt arbeta med och för gräsrotsnivå för att bidra till att skapa möjligheter för människor att förändra/förbättra sina egna liv och att bidra till förändring på samhällsnivå. Utgångspunkterna är empowerment och delaktighet. 

I min ryggsäck har jag erfarenheter och kunskaper som jag tror kan komma till nytta i FN-förbundets arbete, nu när jag minskar mina internationella uppdrag inom området internationell development. I denna fas i livet vill jag bidra till arbete hemmavid i Sverige.

En viktig erfarenhet är att det är i samarbetet mellan olika åldrar, bakgrunder, perspektiv, kvinnor/män osv som kvalitet och nytänkande blomstrar och arbetet (t ex med agenda 2030) blir effektivt och roligt. Jag tycker om att bidra till att människor kan: ”vilja vilja, vilja kunna och kunna kunna”. Tror det är det viktigaste i allt arbete. Inte minst hos oss i FN-förbundet.

Bakgrund som kan vara relevant för arbetet i/för FN-förbundet:

Civila samhället
: BB har en djup erfarenhet av arbete inom NGOs på såväl lokal som nationell nivå.
T ex anställd på Svenska Scoutförbundets kansli. Anställd Svenska Röda Korset och RFHL. Var med att starta Miljöförbundet. Aktiv i starten av CIVICUS och i styrelsen för CIVICUS Europa, ledamot i det globala nätverket Terra Femina, startat och lett ett nätverk för kv NGO chefer (ex Rädda Barnen, MR- fonden, RFSU).

Stat och kommun: Anställd som forskare (sociolog) Uppsala Universitet, Karolinska Institutet. I statliga utredningar vid Socialdepartementet. Näringslivsutvecklingsberedningen i Eskilstuna kommun. Rådgivare ministrar i Sverige och andra länder, landstingsråd. Delaktig flertal expert- och arbetsgrupper.

Näringsliv/företag: Styrelseuppdrag i företag inom Volvokoncernen, konsultuppdrag som rådgivare i diversity management för stort antal företag internationellt och i Sverige ex Telenor, SJ, flertal Science Parks. Uppdrag och expert grupper för Utvecklingsbanker t ex Världsbanken. Sedan 7 år arbetande styrelseledamot och v ordf i Leader Sörmland (EUs landsbygdsutvecklingsprogram med fokus på hållbar utveckling i samverkan civila samhället, näringsliv och offentliga sektorn).

Internationellt: Lett och arbetat i c:a 90 tal FN och EU uppdrag/projekt i 70 tal länder. Under tre decennier medverkat i expert och arbetsgrupper inom FN och EU tex Gender and Democracy, FGM, HRV, Gender and Business Development. 

Startade 1988 Stiftelsen Kvinnoforum för att få ett forum att arbeta med genderfrågor i samverkan civila samhället, stat och näringsliv. Drev verksamheten till 2008. Verksamheten drevs i Sverige med 70 tal anställda och internationellt med en bas av internationella experter c:a 2000.

Sedan 2008 arbetar jag med uppdrag som strategisk rådgivare, utvärderare och styrelseuppdrag med fokus på utveckling med hållbarhets och gender perspektiv.

I vårt lokala arbete i FN-föreningen har jag framförallt varit stöd för våra ordföranden samt ansvarat för flertal projekt som vi drivit. T ex inom ramen för Flicka olika projekt om ”Flickor och empowerment”, HRV, FGM, Fredsprojekt och senaste åren i samverkan med kommun, högskola och flertal andra föreningar aktiviteter och seminarier på temat ”Klimathopp”.

Jag tycker förändringsarbete med hjälp av agenda 2030 i vår FN-förening och i FN-förbundet är roligt och viktigt. Jag vill gärna vara med att påverka att FN-förbundet blir en allt viktigare aktör i det förändringsarbetet.

Bernt Josephsons presentation

FN–rörelsen – en unik möjlighet att upplysa, påverka och förändra

De globala, regionala och lokala ojämnlikheterna mellan världsdelar, stater och befolkningar på vår planet växer för var dag. Allt fler människor hukar under brist på mat för dagen, rent vatten, tak över huvudet, otillräcklig eller ingen utbildning, krig, våld, svåra sjukdomar och växande fattigdom. Behovet av organisationer, med såväl professionella som ideella krafter, som till största delen utan egen vinning jobbar för att motverka detta och bidrar till stabilitet och minskande klyftor tilltar i samma takt. En av de mest väletablerade och starkaste organisationerna i arbetet för att bidra till att förbättra världen är enligt min mening, utan tvekan, FN–rörelsen. Att få vara en del av det viktiga och helt nödvändiga arbete som dagligen världen över genomförs inom ramen för denna organisation, är en dröm och längtan som jag personligen burit på under många år av mitt liv. Redan under slutet på 1990–talet fick jag i min roll som kommunikatör på ett världsomspännande logistikföretag möjligheten att följa med en biståndstransport i Röda Korsets regi från hamnstaden Assab i Eritrea genom öknen till Etiopiens huvudstad Addis Abeba. En erfarenhet som gav mersmak.

Jag har en bakgrund som journalist och kommunikatör från media och näringsliv. Efter universitetsstudier på Kulturvetarlinjen har jag jobbat med att lyfta fram och presentera fakta och skeenden i olika situationer och för olika uppdragsgivare. Från lokaltidningar, radio och TV till kundtidningar, informationsbroschyrer, utställningar och böcker på eget förlag. Det har handlat om både rak nyhetsförmedling, porträtt och olika former av reportage. Men även poesi, bildjournalistik, säljande texter och samhällsinformation. Jag har drivit eget företag inom kommunikation och varit anställd på större företags informations– och marknadsavdelningar. Nyfikenheten har alltid varit en av mina starkaste drivkrafter. Pennan, kameran och ödmjukheten är värdefulla redskap.

Under åren har jag även jobbat inom äldrevården, som lärare, vikarierande ”specialpedagog” och inom säkerhetsbranschen. Jag har också, före pandemin, haft förmånen att resa en hel del.

För något tiotal år sedan insåg jag att det finns goda möjligheter att inte bara berätta och illustrera händelser och skeenden utan att även påverka dem. Det blev starten på ett fördjupat samhällsengagemang, där jag nu är förtroendevald fritidspolitiker i flera kommunala och regionala sammanhang. Jag är även förtroendevald kyrkopolitiker, vilket ger goda möjligheter att verka för allas lika värde, öppenhet och medmänsklighet.

En riktig lyckträff var när jag för omkring fem år sedan tillfrågades om jag ville bli medlem i den lokala FN föreningen och även ingå i dess styrelse. Här har jag bland annat fått förtroendet att vara sammankallande i en arbetsgrupp för ett pris som vi instiftat och ämnar dela ut under flera år framöver – Sollentuna Väsby FN Agenda 2030–priset.
Mitt ideella engagemang omfattar även medlemskap i Farsor och Morsor på stan – en förening som genomför nattvandringar i kommunen, för att finnas till som stöd för ungdomar.

Den egna tillvaron är förhållandevis välordnad med boende i hus och mina båda hemmavarande tonårsdöttrar i fokus, jobb, vänner och ett allt jämnt stort samhällsengagemang. Samtidigt är det svårt att inte inse att det är långt ifrån alla som har en lika trygg tillvaro.

Det skulle kännas stimulerande, utvecklande och ärofyllt att få bli en del av FN–nätverket på nationell nivå. Jag skulle vilja fördjupa mitt engagemang med möjligheten att delta i det intressanta och viktiga arbete som FN bedriver på ett bredare plan, utan att för den skull släppa det lokala engagemanget. Med mina breda erfarenheter av kommunikation kombinerat med långvarigt engagemang i föreningslivet och såväl lokal– som regionalpolitiska insatser är jag övertygad om att kunna tillföra FN–organisationen betydande värden.

Jag skulle med glädje fördjupa mitt arbete inom Klimat– och miljöfrågor samtidigt som jag skulle vilja bidra till att ge fler människor möjlighet att få tillgång till bättre utbildning, arbete och tak över huvudet. Kort sagt skulle det vara fantastiskt att få vara med och uppleva hur tryggheten i vardagen nådde en mer jämlik nivå i allt fler människors liv världen över.

Därför är jag tacksam, stolt och lite rörd över att vara nominerad till FN-förbundets styrelse.

Embla Hägelmarks presentation

Kära FN-vänner,

Mitt namn är Embla Hägelmark, en ung röst i den Svenska FN-folkrörelsen som kandiderar till ledamot i förbundsstyrelsen. Om förbundet vill vara en attraktiv ungdomsorganisation krävs nya innovativa former för engagemang och påverkan. För att unga FN-vänner ska stanna kvar i förbundet även efter avslutade studier behöver förbundet bli en plattform för tillväxt i individens engagemang. Förbundet behöver unga människor för att växa, utvecklas och få nya perspektiv i det oerhört viktiga arbetet för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, fred och säkerhet. Unga är inte bara framtiden, unga är samtiden, en grupp som kan bidra med helt nya erfarenheter. Jag är hedrad över att ha blivit nominerad att axla en roll som ledamot i förbundsstyrelsen där jag vill vara ungdomarnas röst i det beslutsfattande organet.

Hösten 2018 valdes jag in som ledamot i Ungdomsfullmäktige i Ängelholm där jag ett år senare fick förtroendeuppdraget som ordförande. Jag representerade kommunens unga i kontakt med politiken i de regelbundna mötena med kommunstyrelsen. Jag ledde arbetsutskotten som drev lokala och glokala frågor. I och med detta var jag även en del av Sveriges Ungdomsråds ordförandenätverk. Efter två år i Ungdomsfullmäktige och ett år som en drivande kraft i ungdomssektionen i den lokala FN-föreningen blev jag vald till ordförande i Helsingborgs FN-förening med upptagningsområde i hela nordvästra Skåne. Ett oerhört lärorikt uppdrag som jag fått förtroendet att fortsätta med även i år. Trots pandemin har föreningen varit aktiv och hittat nya former för digitalt engagemang. I år är planen att utveckla ett samarbete med FN-föreningar i Skåne och lokala föreningar som driver liknande frågor.

I januari 2020 fick jag även möjlighet att bli ambassadör för globala målen vid Svenska FN-förbundet. Ett uppdrag som innebär att jag föreläser och håller workshops kring hållbar utveckling, för min del har det varit främst kommuner, studieförbund och politiker. Det ettåriga uppdraget fick jag förlängt till två år. I övrigt känner jag förbundet väl då jag även deltagit i flera referensgrupper och projekt.

Utöver mitt ideella engagemang är jag en nittonårig kvinna som läser sista året på gymnasieprogrammet Global Management. Under mandatperioden kommer jag också börja studera statsvetenskap/globala studier eller dylikt på universitetet. Som ledamot vill jag bidra med ett ungt perspektiv i förbundets utveckling.

Gabriel Bakes presentation

Hej FN-vänner!

För er som inte känner mig heter jag Gabriel Bake och arbetar som forskarutbildningshandläggare vid Göteborgs universitet och är vice ordförande i FN-förbundet.

Mitt intresse för FN började växa vid studierna och så småningom kunde jag få driva egna FN-kurser vid Jönköping University. Det var fantastiskt lärorikt och jag besökte New York och FN-högkvarteret varje år!

Här i Svenska FN-förbundet har jag haft förmånen att ha varit ordförande i Jönköpings FN-förening och distrikt och lärt känna hela vår fantastiska rörelse.

Jag brinner särskilt för fredsfrågorna som 1325, kärnvapennedrustning och skyldighet att skydda. Jag vill att vi ska bli en högre röst i samhällsdebatten och vara en megafon mot våra makthavare så länge de duckar för viktiga internationella åtaganden. Efterlevnaden av till exempel Barnkonventionen, Mänskliga rättigheter och fortsätta driva kravet om att Sverige behöver anta ILO169 är två andra exempel.

När det gäller Svenska FN-förbundet har jag kunnat sitta med tillräckligt länge för att se hur vi kan utvecklas på flera områden. FN-skolan har varit en framgång och där skulle vi kunna bli ännu bättre. Vårt internationella arbete ligger mig särskilt varmt om hjärtat och jag vill att vi ska hitta nya samarbetsmöjligheter. Samtidigt behöver vi modernisera oss själva och se hur vi kan ta tillvara den digitala världen där vi under det senaste året kommunicerat och agerat mer än någonsin. Nya medlemsformer och samarbetsverktyg som är inkluderande för den som annars kanske inte vill eller kan engagera sig inom våra traditionella föreningar behövs. Svenska FN-förbundet ska vara en folkrörelse för alla!

Niklas Carlssons presentation

Jag tror på kraften i vad du och jag, vi, kan göra tillsammans. FN-förbundet är en folkrörelse, och drivs av vår gemensamma vilja till en bättre värld och en hållbar utveckling. Vi som väljer att aktivt engagera sig för fred, frihet, utveckling, demokrati. Vi behöver bli starkare. Vår röst behöver höras över bruset. Det finns stora utmaningar för oss att arbeta med. Vår folkrörelse behöver nya krafter, fler medlemmar. Vi behöver bli tydligare i vad FN-förbundet står för och vill uppnå. Vi behöver bli snabbare i att agera och reagera på det som händer i vår omvärld.

Världen behöver FN, och Sverige behöver ett starkt FN-förbund som driver rätt frågor och syns i rätt sammanhang. De senaste årens utveckling visar tydligt att demokrati och mänskliga rättigheter inte är något som vi kan ta för givet – de måste försvaras varje dag. Där kan FN-förbundet bli en ännu tydligare röst, och där kan alla våra lokalföreningar och riksorganisationer bli en stark kraft! Jag vill se att vårt förbund blir bättre på att samordna kraften i våra internationella projekt, vårt kansli, våra föreningar, FN-skolorna och våra riksorganisationer. Tillsammans kan vi flytta berg, avskaffa fattigdom och värna freden!

Jag vill:

 • att FN-förbundet blir tydligare och snabbare i sin roll att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter
 • att FN-förbundet fortsätter utveckla sitt arbete med Agenda 2030
 • att vi blir bättre på att samordna arbetet internationellt, nationellt och lokalt till en gemensam kraft för en hållbar utveckling och en fredligare värld
 • att vi utvecklar ännu bättre metoder för medlemsrekrytering och medlemsvård så vi blir fler som kan hjälpas åt att göra världen bättre

Jag är 41 år, och är vid det här laget veteran i förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott. Jag är en av FN-förbundets två vice ordföranden, och har i den rollen under den senaste perioden arbetat mycket med vår organisation och interna processer (inte alltid det mest glamorösa arbetet, men viktigt). Jag har också stöttat vår ordförande i hennes arbete, och bland annat varit den som hållit i intervjuerna vid rekryteringen av ny generalsekreterare. Mina styrelsekollegor uppfattar mig som driven, engagerad och kunnig. FN-förbundet är inne i en viktig förändringsresa, och där har jag mycket att bidra med.

Under nästan hela mitt vuxna liv har jag arbetat med samhällsutveckling i olika former. Jag har arbetat som internationell projektledare med Unesco-världsarv, jag har drivit frågor om utomhuspedagogik för skolbarn, jag har arbetat för bättre villkor för Sveriges studenter, jag har arbetat för en hållbar utveckling och talat för Sverige i FN-förhandlingar i New York. Idag är jag projektledare för Expo Karlskrona, där jag samlar näringsliv och offentlig sektor i en stor satsning på framtidens hållbara samhälle och livsmiljö. Det är en satsning på nationell och internationell nivå för att vi ska kunna bygga ett samhälle där vi kombinerar god livskvalitet med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Jag är både stolt och ödmjuk inför uppgiften. Här ser jag också en fruktsam kombination med ett fortsatt engagemang i FN-förbundets styrelse, som alla vinner på.

Privat är jag en glad amatörfilosof, historienörd, naturälskare, byggnadsvårdare, svarvare, biodlare och hönsägare. Och fascinerad av ny teknik. Jag kör elbil, men promenerar oftare. Min största kärlek i livet är min familj – en underbar fru, en utvecklande treåring och en tonårig bonusdotter som snart kör ut mot egna äventyr på moped. Livet är fantastiskt!