Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Nordic MUN i Kalmar, 22-25 mars 2011

I mars 2011 anordnades det första nordiska FN-rollspelet med speciell fokus på klimatfrågan! Göteborgs FN-förening skickade två delegater till konferensen som fick representera Ryssland i Säkerhetsrådet. Huvudfrågan som togs upp var den omdiskuterade frågan kring Sudans delning i Afrika. Det fördes heta diskussioner kring ämnet och det märktes att åsikterna var delade.

FN-rollspelet hölls till stor del på Strand Hotel, i Borgholm på Öland, med några resor in till Kalmar och Kalmarsalen. Med god mat, bra service och långa dagar fyllda med diskussioner och förhandlingar försökte vi komma fram till ett beslut och en lösning på konflikten som har uppstått i och med delningen av Sudan. Rollspelet hade ca 300 delegater från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Litauen.

Den första dagen ägnades åt förhandlingar och att hitta möjliga samarbetspartners som man kan bilda koalitioner med; detta för att man senare skall skriva en gemensam resolution där man behöver medundertecknare och länder som stöder resolutionen i omröstningen. Efter att ha gjort en del forskning kring ämnet och om var Ryssland stod i frågan, var det tydligt att det ryska intresset låg i att bevara dess ekonomiska förbindelser med Sudan och det nyblivna Sydsudan.

Vår ryska delegation hade flest intressen gemensamt med Kina, Indien, Nigeria, Sydafrika och Libanon, vilka vi även skrev en resolution tillsammans med. Vår resolution orienterade sig kring att avvakta situationen och se vart delningen av Sudan skulle leda, i hopp om att Sudan och Sydsudan kunde, på fredliga grunder existera bredvid varandra, samtidigt som Säkerhetsrådet och FN respekterade Sydsudans suveränitet.

Diskussionen utmynnade i att vår resolution stod mot den som USA presenterade, vilken hade som största mål att intervenera i konflikten och att rycka in med fredsbevarande styrkor för att upprätthålla fred och säkerhet för den civila befolkningen. Deras resolution föreslog även ett förbud mot vapenhandel med länderna i fråga, då även detta skulle skydda befolkningen. Både de ryska och kinesiska delegationerna röstade ner denna punkt, då detta skulle hindra deras ekonomiska intressen.

De fem permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet som har veto-rätt är Ryssland, Kina, USA, Frankrike samt Storbritannien. Detta innebar att det räcker med endast en nej-röst från något av dessa länder för att resolution skall röstas ner.