Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Carin Carlson

Mailintervju med Carin Carlson, månadens medlem Maj 2012.cc-1

Hur länge har du varit medlem?

Jag har varit medlem i föreningen sedan början av 1980-talet.

Beskriv ditt medlemskap i och bakgrunden till den? Varför blev du medlem?

1982 var jag fackligt ombud vid Göteborgs FN-förenings årsmöte och representerade Göteborgs HTF-avdelning (HTF numera en del av förbundet Unionen). Vid den tiden arbetade jag i en internationell bransch och var engagerad i fackliga frågor med bland annat internationell inriktning. Under många år ingick jag också i TCO/TBVs Internationella grupp i Göteborgs och Bohus/Älvsborgs län och före-läste i olika sammanhang om fackliga internationella frågor och FN-frågor.

Det var därför naturligt för mig att också bli medlem i Göteborgs FN-förening. Ganska omgående engagerade jag mig aktivt i föreningen och blev invald i styrelsen 1984. Styrelseperioden blev lång och varade till och med årsmötet 2001, dvs sjutton år. Under denna tid var jag föreningens ordförande i tio år, dvs från och med 1991 fram till årsmötet 2001. Det var ett stort och ansvarsfullt förtroende och samtidigt mycket roligt att få ansvara för och leda föreningens verksamhet under så många år.

Det hände mycket inom Förenta Nationerna under 1990-talet och som återspeglade sig i vår verk-samhet. FN:s många världskonferenser ägde rum. De behandlade olika viktiga gemensamma och globala frågor som till exempel Miljökonferensen i Rio med Agenda 21. Det var också många diskussioner om FN:s organisation och en eventuell förändring av den. Sist men inte minst högtidlighölls såväl FN:s 50-årsjubileum som den 50-åriga tillkomsten av Deklarationen om de Mänskliga rättigheterna. Allt detta innebar stora möjligheter för föreningen. Utöver det arbete som många aktiva medlemmar bidrog med, satsade vi även på ökad marknadsföring och att vidga vår verksamhet, vilket gav god effekt.

Under denna period var jag också aktiv inom Göteborgs och Bohus läns FN-distrikt och ingick i dess styrelse. Efter 2001 gjorde jag ett uppehåll, men återkom i styrelsen för Göteborgs FN-förening igen verksamhetsåret 2011, bland annat för att hjälpa till med att aktivera föreningen. Avböjde sedan omval 2012, men är adjungerad till styrelsen.

Frågor om fred, frihet, rättvisa, mänskliga rättigheter, bättre villkor för människor, resursfördelning samt tron på FN och dess möjligheter har funnits med sedan min uppväxt. Senare har kontakter med personer som arbetat inom biståndsverksamhet också bidragit, och så är jag, och har alltid varit, ”allmänt nyfiken på världen”.

Jag har även haft förmånen att studera utomlands, delta i olika kurser och utbildningar och mött många människor från olika delar av världen. Tre gånger har jag besökt ILO och andra internationella organisationer i Genève. Den första gången som deltagare i den Nordiska Folkhögskolan i Genève, även kallad Genèveskolan, där representanter från olika nordiska fackförbund följer ILO-konferensen under drygt en månads tid parallellt med föreläsningar i internationella frågor, studiebesök mm. Bland annat fick vi personligen träffa Lech Walesa. Denna vistelse var enorm. Att vara mitt i FN och dess verksamhet som berör så många av oss runt om i världen, att se hur ett FN-organ arbetar praktiskt med frågor som får effekt på vår vardag, att träffa människor från olika kulturer, ta del av olika förutsätt-ningar och situationer, lyssna mm. – ja, det var mäktigt, lärorikt och viktigt.

Jag ville därför att så många som möjligt skulle kunna få ta del av en sådan upplevelse. Mot bakgrund av att jag läst Internationella Relationer vid Göteborgs Universitet, min ILO-vistelse och ytterligare studieresa dit, ordnade jag i TCO/TBVs regi en två terminers minikurs i internationella frågor för fackföreningsmedlemmar från Göteborgstrakten. Bland lärarna för kursen fanns bl a representanter med anknytning till ILO. Utbildningen avslutades med veckas studieresa till ILO Genève, där vi följde ILO-konferensen och Genèveskolan, besökte andra internationella organisationer osv.

Vad är det bästa med att vara medlem i föreningen – och har du några goda råd till de som skulle vilja engagera sig?

Det är ett gott samarbete inom föreningen. Du möter stort engagemang från såväl styrelse som andra personer och organisationer som vi har kontakt med. Du kan lära dig mycket och få kunskap om FN och dess verksamhet genom kurser och seminarier, såväl i förbundets som föreningens regi. Du får också möjlighet att ta del av livliga diskussioner, många intressanta möten, träffa andra människor med gemensamma grundläggande värderingar, inspirera, påverka och kan engagera dig i en specifik fråga om du så önskar. Allt detta ger dig möjlighet att visa på FN:s betydelse och sprida dess budskap till allmänhet och medlemmar.

Några råd till dig som vill engagera dig: Ta del av Förenta Nationernas verksamhet på olika sätt, så mycket du kan. Ta tillfället i akt till engagerade möten och diskussioner med olika människor, träffa likasinnade, och du får möjlighet att sprida information om FN och mänskliga rättigheter.

Brinner du för några speciella frågor rörande FN:s arbete?

Alla frågor inom FN hänger samman på något sätt. Viktiga områden för mig är Fred, Frihet och Jämlikhet samt Mänskliga Rättigheter. Ett annat område är Hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) och givetvis de åtta Millenniemålen. Dessa mål skall vara uppfyllda 2015, och det är fortfarande mycket att göra under de tre år som är kvar tills dess. En tredje fråga som vi kanske inte tänker på, men som också kan vara viktig att visa på, är sambandet mellan FN-organisationens olika beslut och dess effekt på vår vardag lokalt. Jag tänker då t ex på ursprungsfolkens rättigheter, äldres rättigheter, regler på arbetsmarknaden.

Vad är det roligaste/konstigaste du varit med om i föreningen, vill du dela med dig av någon historia?

Mina år i föreningen har varit, och är, mycket roliga och givande. Det är mängder med aktiviteter som har planerats och genomförts. Därmed har det också blivit många möten med människor som givit inspiration, glädje och kraft.

Ett exempel på detta är ifrån våra ”30 steg för Mänskliga rättigheter” i samband med 50-årsjubileét av de Mänskliga rättigheterna. Tillsammans med två andra organisationer genomförde vi en manifesta-tion under hela september månad, mitt på Avenyn i Göteborg. Vi läste upp en artikel per dag under 30 dagar, kompletterad med appelltal och utdelning av information. En dag öste regnet mer än vanligt, en man gick förbi – nej, han hann inte, ville inte stanna, dessutom arg på det mesta, eftersom, som han sade, trots långt letande inte hade någon egen bostad i denna stad, och bostadspolitiken skulle vi bara inte tala om. När han hunnit några steg, sade jag till honom, att vet du, att i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna står att du har rätt till en levnadsstandard där bland annat bostad är inbegripen. Mannen tvärstannade. Vände, gick tillbaka och sade: Ge mig ett exemplar. Det behöver jag. Sedan gick han vidare i regnet med informationen noga nerstoppad i rockfickan.

En lite annorlunda och rolig händelse är att vi 1995 lyckades få igenom att FN:s 50-årsjubileum uppmärksammades vid invigningen av VM i friidrott i Göteborg samma år på sommaren. FN-fanan vajade i VM-byn under tävlingsdagarna, och i alla bärbara VM-datorer utplacerade på stán fanns också Göteborgs FN-förening och FN:s 50-jubileum omnämnda.

Allmänheten var senare samma år inbjuden till att fira FN:s 50 år under en familjedag på Liseberg. Redan vid entrén möttes man av FN-flaggor, de som fyllde 50 år samma dag fick fri entré, barn bjöds på sponsrad glass, FN-filuren var med och delade ut ballonger och flaggor, det var tipspromenad, dans, musik och tal. Dagen avslutades med att vi tillsammans med Göteborgs borgmästare planterade det träd som Liseberg skänkte till föreningen. Senare på hösten, i FN-veckan, avslutade vi FN:s 50-årsjubileum med en stor högtid i en fullsatt Göteborgs Domkyrka, med närvaro av Ingrid Segerstedt Wiberg, Jan Eliasson, Viola Furubjelke, dåvarande ordförande i Svenska FN-förbundet, och biskop Lars Eckerdal. Det var ett en fantastisk kväll och ett fantastiskt år.

Det är inte enbart stora aktiviteter som jag minns med glädje utan även vardagliga situationer som diskussioner i studiecirklar, eller nyfikenheten runt UNICEF-katalogen, när alla samtidigt skulle välja de julkort vi skulle ta hem till försäljning. Det var stor efterfrågan och många köpte dem såväl i vår föreningslokal som vid våra bord vid stormarknader osv.

Nu senast är det när jag gått igenom föreningens historia, från 1947 då föreningen bildades fram till idag, och ser allt arbete som är nedlagt under föreningens 65 år med att på olika sätt beröra i FN-frågor. Detta har lyckats så väl, tack vare alla engagerade och delaktiga människor under årens lopp. Det värmer och är imponerande.

Vem är du i det ”civila” (andra intressen, yrke etc)

I början av mitt yrkesliv arbetade jag några år inom skolvärlden och är adjunkt i grunden. Under merparten av mina yrkesverksamma år har jag emellertid arbetat inom sektorn marknadsföring, information och kommunikation, och då under flera år som PR- och Informationschef. Nu arbetar jag inte längre utan har tid över till bl a mina många intressen. Ett av dem är oljemålning, och vi är ett trettiotal personer som delar lokal, där stafflierna alltid står framme. Keramik är ett annat område som jag ägnar mig åt. FN-frågor, golf, natur och resor ingår också här.

Vad bör FN-föreningen enligt dig fokusera på i framtiden?

Det gäller nu att försöka öka antalet aktiva medlemmar, men också satsa på ett ökat medlemsantal, såväl enskilda som organisationer. En viktig fråga för föreningen är att åter bredda anknytningen till och utöka samarbetet med skolor och bibliotek. Genom skolorna når vi skolverksamhet och ungdomar, och via biblioteken får vi möjlighet till kontakt med allmänheten.

Det är också viktigt att skapa ytterligare nätverk med olika organisationer och föreningar. Under

1990-talet arbetade vi aktivt med detta, vilket gav mycket gott resultat. Det är lättare att genomföra aktiviteter om man går samman. Man delar på arbetet, når ut till fler, kan delta på fler arrangemang, och kan dessutom få medlemmar på detta sätt. Här ingår även att knyta kontakt på lokal nivå med de organisationer och företag som är medlemmar i eller har kontakt med Svenska FN-förbundet på riksnivå.

Planera verksamhetsåret i god tid. Lämna en översikt per halvår till medlemmarna över planerade aktiviteter och komplettera med påminnelse inför varje aktivitet. På så sätt kan man som medlem i god tid lättare planera in de olika aktiviteterna och kunna delta. Fortsätta med nuvarande medlemsbrev och det fina arbete som är påbörjat med att kommunicera och informera med hjälp av bl a internet. Jag tänker på vår hemsida, facebook osv.

Fortsätta arbetet med att bl a lyfta fram millenniemålen, mänskliga rättigheter och även den positiva utveckling som ändå är i världen, men som så ofta glöms bort i nyheter och media.

Övrigt – några andra tankar eller idéer du vill dela med dig av om föreningsliv eller annat?

Kom med i Göteborgs FN-förening. Det är en öppen och härlig förening. Du får, och kan ge, mycket som enskild individ och lärdomar om FN, världen och föreningsverksamhet ingår på olika sätt. Vill du vara aktiv finns möjlighet såväl i styrelsen, arbetsgrupper eller som volontär. Vill du vara stödjande medlem går det också bra. Du får Världshorisont som ger dig FN-kunskap direkt. Vill du lära dig ännu mer finns det olika kurser såväl på lokal som förbundsnivå, och överallt träffar du på intressanta personer att dela och diskutera dina tankar med. Inom föreningslivet får du också bra erfarenheter att ta med till andra sammanhang.