fbpx

Frågor och svar om Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Här är några vanliga frågor och svar om Glokala Sverige. Du hittar fler i bilagan med vanliga frågor och svar om projektet

Det här får ni som deltagare i Glokala Sverige

 • En egen utbildningsinsats (halvdag) i er organisation under ert första år som deltagare. Prioriterade målgrupper för utbildningen är förtroendevalda och tjänstepersoner i ledande position. Utbildningen genomförs vid ett tillfälle på ett datum som vi gemensamt kommer överens om. Vi planerar genomförandet av utbildningen tillsammans med er.
 • Regionala träffar för erfarenhetsutbyte och fördjupad kunskap om Agenda 2030 för kommunerna i regionen. Ett sådant tillfälle per region arrangeras under förutsättning att regionen har möjlighet att samarbeta med oss.
 • En kontaktperson i Glokala Sveriges team. Kontaktpersonen stöttar er löpande i er medverkan i projektet.
 • Kommunikationsmaterial om Agenda 2030 för att sprida kännedom om Globala målen och om ert arbete till exempelvis medborgare, samverkansparter och den egna organisationen.
 • Stöd i ert fortsatta arbete: metoder, verktyg och tips på hur andra arbetar.
 • Stöd i ert nätverkande med andra deltagare i Glokala Sverige: digital samarbetsplattform, kontaktregister och webbinarier.
 • Stöd till era kommunikatörer och andra medarbetare i arbetet med Agenda 2030 internt såväl som externt.
 • En årlig konferens – Mötesplats Agenda 2030. Kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra kommuner och regioner som deltar i projektet.

Er insats som deltagare i Glokala Sverige

 • Ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrad i organisationen och har relevant chefs godkännande.
 • Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade i organisationen och har relevant chefs godkännande.
 • Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade politiskt och en politiker utses till talesperson för medverkan i projektet.
 • Såväl ledande politiker som tjänstepersoner är prioriterade målgrupper för er medverkan i projektet och bjuds in att delta i utbildningarna.
 • Ni utser en tjänsteperson för er medverkan i projektet som blir Glokala Sveriges kontaktperson och som ansvarar för planeringen av utbildningsinsatsen hos er, och för att dela information om och från Glokala Sverige i er organisation.
 • Ni avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för eventuella lokaler i samband med utbildningsinsatser.
 • Ni deltar med minst en deltagare på den årliga konferensen och den regionala träffen och bekostar era egna eventuella resor och logi i samband med dem.
 • Ni delar erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete med andra kommuner och regioner i Glokala Sverige.
 • Ni bidrar till vårt utvärderingsarbete genom att delta i en kortare enkät samt eventuellt vid enstaka intervjutillfällen med personer som berörs av projektet.

Tidplan och kostnader

Deltagandet i projektet gäller från och med det år man antas, och kan fortgå så länge som projektet fortsätter. Glokala Sverige har just inlett en ny projektperiod och fortsätter åtminstone till och med 2023.

Nya deltagare får välja mellan ett antal datum när ni vill ha er utbildning. Vi gör vårt bästa att erbjuda datum som passar er och kommer att fastställa schemat tidigt under året.

Deltagande i projektet är kostnadsfritt. Vi står för utbildningen, föreläsaren och utbildningsmaterialet och tar inte ut några avgifter i samband med den årliga konferensen och regionala träffen. Ni står för er egen arbetstid i samband med projektet, eventuella resor eller logi för utbildnings- och konferensdeltagare.

Läs mer under Er insats som deltagare i Glokala Sverige

Så här går ansökningsprocessen till

 1. En inbjudan skickas i ett mejl från SKR i oktober till alla kommuner och regioner som ännu inte är med i Glokala Sverige. Mejlet skickas till kommun- eller regionstyrelsens ordförande samt till registrator.
 2. Fyll i och skicka ansökningsformuläret som är länkat till inbjudansmejlet.
 3. Om två eller flera kommuner vill samordna sitt deltagande i Glokala Sverige går det bra, men skicka i så fall in varsin ansökan och ange i dessa att ni avser samverka.
 4. Sista datum för ansökan är 22 november.
 5. I december 2022 lämnar vi besked till alla sökande om vilka som blir nya deltagare i projektet.

Urval
Om Glokala Sverige får fler sökande än vi bedömer att vi kan ta hand om, kommer ett urval göras.

Varför ska vi söka till Glokala Sverige?

Ni får stöd och ny kunskap i ert hållbarhetsarbete med koppling till FN:s globala mål, ni får utbildning av medarbetare och beslutsfattare och ni blir en del av ett nätverk med över 180 kommuner och regioner för samverkan, inspiration och erfarenhetsdelning.

Kommer ni bedöma hur långt vi kommit i vårt Agenda 2030 arbete i urvalet?

Nej. Det viktigaste är inte att ha ”kommit långt” i Agenda 2030-arbetet, utan att ha ambition och förutsättningar att använda de verktyg som projektet bidrar med för ett långsiktigt och integrerat arbete med de globala målen, som fortsätter även efter det projektets slut. Vi är medvetna om de olika förutsättningar som råder.

Vi är redan med i Glokala Sverige men vill fortsätta, ska vi söka igen?

Nej. 2019 och 2020 års deltagare fortsätter automatiskt sitt deltagande i projektet om de inte aktivt väljer att avsluta det. Särskild information till fortsättarna kommer kontinuerligt.

Vi skulle vilja ha stöd i vårt Agenda 2030-arbete redan nu, hur gör vi?

Det finns massor av material och andra möjligheter att börja arbetet med Agenda 2030 på www.fn.se/glokalasverige. Där finns t.ex. en webbutbildning, nyhetsbrev, en arbetsbok och filmer riktat specifikt till kommuner och regioner. Ännu mer material och aktiviteter för Agenda 2030 riktat till mer allmänna målgrupper finns på www.fn.se/agenda2030 . Här kan ni t.ex skicka en bokningsförfrågan om föreläsning av en av våra unga Agenda 2030-ambassadöre, beställa foldrar om de globala målen och mycket mer.

Vi vill veta mer om projektet och varför vi ska söka, hur gör vi?

Läs mer på www.fn.se/glokalasverige och kontakta oss på glokalasverige@fn.se så återkommer vi till er. Vill ni veta vilka kommuner och regioner som redan är med och hitta kontaktuppgifter till dem för att höra mer om hur de upplever sitt deltagande i projektet ska ni titta här: https://fn.se/glokalasverige/deltagare/ . Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev här: https://fn.se/glokalasverige/nyheter/

Hur har inbjudan till att ansöka om deltagande i Glokala Sverige skickats ut?

SKR skickade i september 2018 och 2019 en inbjudan till alla kommuner och regioner som ännu inte var med i Glokala Sverige. Inbjudan skickades till registrator samt KSO.

Inför 2020 kunde inte alla sökande beredas plats i projektet, så inför 2021 erbjöds de 35 kommunerna på väntelistan att ansluta. Två nya regioner valde också att gå med i Glokala Sverige.

Nästa inbjudan går ut hösten 2021, inför verksamhetsåret 2022.

Vilka är med i projektet?

163 kommuner och 18 regioner deltar i Glokala Sverige från och med 2021. Du hittar dem alla med kontaktuppgifter här: https://fn.se/glokalasverige/deltagare/

Varför ska man delta?

Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal och regional nivå. Agenda 2030 ger oss, tillsammans med resten av världen, en gemensam riktning för den globalt hållbarhetsarbete. Med utbildning, erfarenhetsdelning, nätverkande och information kan projektdeltagarna dra nytta av vad andra redan gjort och vinna tid och öka kvalitet och måluppfyllelse.

Vad ingår i projektet?

 • Utbildningsinsatser för olika målgrupper i organisationen genomförs på distans hela 2021, men kan anpassas efter varje deltagares önskemål och behov.
 • Stöd till intern och extern kommunikation.
 • Kommunikationsmaterial om Agenda 2030
 • En nationell konferens för nätverkade och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030.
 • Regionala träffar.
 • En kontaktperson i projektteamet.
 • Under 2021 utvecklas metod- och processtöd samt en digital plattform för ännu bättre nätverkande.

När kommer ni till oss?

Utbildningsinsatserna hos årets nya kommuner och regioner planerar vi tillsammans med er under februari.

Får vi bara en halv dags utbildning?

 • Vi ändrade vårt utbildningsupplägg för att kunna möta den stora efterfrågan och ta emot så många deltagare som möjligt. Det ställer höga krav på en väldigt exakt tidplanering.
 • Vi kan nu bidra till att stärka regionalt och lokalt samarbete ännu mer, dels genom att ”träffa” orter nära varandra ungefär samtidigt, dels med regionala möten där alla deltagande kommuner bjuds in.
 • Varje deltagande kommun och region erbjuds minst en halvdag + kväll för utbildningar. Hur det ska genomföras praktiskt planerar vi tillsammans med er.

Vad betyder ett glokalt förhållningssätt?

Målen är globala och framtagna på högsta nivå inom FN, men arbetet för att nå dem måste göras på nationell, regional, lokal och individuell nivå. Att tänka glokalt innebär att få syn på de utmaningar som gäller för oss, där vi befinner oss nu, och att möta dem. Våra insatser här och nu påverkar hur ett eller flera mål kan nås också i andra delar av världen. Kort sagt, vi agerar lokalt och påverkar globalt.

Vilka är målgrupper för projektet?

Ledamöter i kommun- eller regionstyrelse eller fullmäktige och andra förtroendevalda i nämnder och bolagsstyrelser.
Tjänstepersoner i kommuner och regioner, främst chefer, strateger och kommunikatörer.
Medlemmar i FN-föreningar, elever och lärare i FN-skolor samt civilsamhällesorganisationer som arbetar med lokalt genomförande av Agenda 2030.

Hur samarbetar Glokala Sverige med FN-föreningarna?

Glokala Sverige vill gärna samarbeta med FN-föreningarna i de kommuner och regioner som är med i projektet. FN-föreningar som vill att deras kommun eller region ska ansöka om att delta i Glokala Sverige får gärna sprida information om projektet.

När kan man ansöka?

Nästa ansökningsomgång är planerad till hösten 2021.

Vilka dokument ingår i Agenda 2030?

Agenda 2030 består av beslutsdokumentet och beskrivningen av de 17 målen, de 169 delmålen och de 272 indikatorerna.

På den här webbsidan finns gott om fördjupningsmaterial.

Vad är allra viktigast att läsa för att få en bra helhetsbild?

Arbetsboken som vi skickat ut till alla deltagare finns även att ladda ner här. Läs om mål och delmål och sök efter det som känns relevant för er. Läs också inledningen i boken för att få en kortfattad bild av bakgrunden till och syftena med agendan.

Hur ska en kommun förhålla sig till de globala målen och Sveriges sex prioriterade områden? Ska båda vara utgångspunkten för kommunens arbete?

Man talar om att målen är odelbara, dvs de griper in i varandra, och regeringen har fastslagit att alla 17 mål är av relevans för Sverige. Men regeringens handlingsplan med sex prioriterade områden är resultatet av en analys, prioritering och anpassning till svenska förhållanden. På samma sätt får varje kommun och region göra sina lokala anpassningar. Det kan göras på flera sätt, och det är något av det vi diskuterar tillsammans med er.

Vilka hemsidor är allra bäst att utgå ifrån för att få en bra helhetsbild?

Förutom den här webbplatsen, så finns mycket att hämta på fn.se/agenda2030 .
globalamalen.se är också alldeles utmärkt, med olika slags material för olika syften.

Finns det nationella planer på att sprida mer information till befolkningen t ex kampanjveckor eller dyl och i så fall när?

Agenda 2030-delegationen, statens utredning om Agenda 2030, betonade slutbetänkande i mars 2019 (här kan du läsa kortversionen) bland annat samverkan mellan alla samhällets aktörer och parter, och menade att de i sin tur ska informera och engagera medborgarna.

Sedan februari 2020 är Gabriel Wikström utsedd av regeringen till nationell samordnare av Agenda 2030-arbetet. Gabriel Wikström och hans kansli betonar också samverkan mellan olika nivåer och spelare i samhället, för att öka kännedom och underlätta konkret handling om och för Agenda 20230.