Det här är Glokala Sverige 

2018 startade FN-förbundet i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner och regioner.  Läs om hur SKR arbetar med Agenda 2030 

2021 ingår sammanlagt 163 kommuner och 18 regioner i projektet – totalt 181 deltagare.

Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt. Varmt välkommen att ta del av materialet och sprida kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030 vidare i dina nätverk!

Läs mer i lägesrapporten 

Lägesrapporten beskriver hur Glokala Sverige har arbetat till och med 2019 och vilka resultat som uppnåtts. Här kan du läsa den

Frågor och svar om Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Här är några vanliga frågor och svar om Glokala Sverige. Du hittar fler i bilagan med vanliga frågor och svar om projektet

Varför ska vi söka till Glokala Sverige?

Ni får stöd och ny kunskap i ert hållbarhetsarbete med koppling till FN:s globala mål, ni får utbildning av medarbetare och beslutsfattare och ni blir en del av ett nätverk med över 180 kommuner och regioner för samverkan, inspiration och erfarenhetsdelning.

Kommer ni bedöma hur långt vi kommit i vårt Agenda 2030 arbete i urvalet?

Nej. Det viktigaste är inte att ha ”kommit långt” i Agenda 2030-arbetet, utan att ha ambition och förutsättningar att använda de verktyg som projektet bidrar med för ett långsiktigt och integrerat arbete med de globala målen, som fortsätter även efter det projektets slut. Vi är medvetna om de olika förutsättningar som råder.

Vi är redan med i Glokala Sverige men vill fortsätta, ska vi söka igen?

Nej. 2019 och 2020 års deltagare fortsätter automatiskt sitt deltagande i projektet om de inte aktivt väljer att avsluta det. Särskild information till fortsättarna kommer kontinuerligt.

Vi skulle vilja ha stöd i vårt Agenda 2030-arbete redan nu, hur gör vi?

Det finns massor av material och andra möjligheter att börja arbetet med Agenda 2030 på www.fn.se/glokalasverige. Där finns t.ex. en webbutbildning, nyhetsbrev, en arbetsbok och filmer riktat specifikt till kommuner och regioner. Ännu mer material och aktiviteter för Agenda 2030 riktat till mer allmänna målgrupper finns på www.fn.se/agenda2030 . Här kan ni t.ex skicka en bokningsförfrågan om föreläsning av en av våra unga Agenda 2030-ambassadöre, beställa foldrar om de globala målen och mycket mer.

Vi vill veta mer om projektet och varför vi ska söka, hur gör vi?

Läs mer på www.fn.se/glokalasverige och kontakta oss på glokalasverige@fn.se så återkommer vi till er. Vill ni veta vilka kommuner och regioner som redan är med och hitta kontaktuppgifter till dem för att höra mer om hur de upplever sitt deltagande i projektet ska ni titta här: https://fn.se/glokalasverige/deltagare/ . Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev här: https://fn.se/glokalasverige/nyheter/

Hur har inbjudan till att ansöka om deltagande i Glokala Sverige skickats ut?

SKR skickade i september 2018 och 2019 en inbjudan till alla kommuner och regioner som ännu inte var med i Glokala Sverige. Inbjudan skickades till registrator samt KSO.

Inför 2020 kunde inte alla sökande beredas plats i projektet, så inför 2021 erbjöds de 35 kommunerna på väntelistan att ansluta. Två nya regioner valde också att gå med i Glokala Sverige.

Nästa inbjudan går ut hösten 2021, inför verksamhetsåret 2022.

Vilka är med i projektet?

163 kommuner och 18 regioner deltar i Glokala Sverige från och med 2021. Du hittar dem alla med kontaktuppgifter här: https://fn.se/glokalasverige/deltagare/

Varför ska man delta?

Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal och regional nivå. Agenda 2030 ger oss, tillsammans med resten av världen, en gemensam riktning för den globalt hållbarhetsarbete. Med utbildning, erfarenhetsdelning, nätverkande och information kan projektdeltagarna dra nytta av vad andra redan gjort och vinna tid och öka kvalitet och måluppfyllelse.

Vad ingår i projektet?

  • Utbildningsinsatser för olika målgrupper i organisationen genomförs på distans hela 2021, men kan anpassas efter varje deltagares önskemål och behov.
  • Stöd till intern och extern kommunikation.
  • Kommunikationsmaterial om Agenda 2030
  • En nationell konferens för nätverkade och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030.
  • Regionala träffar.
  • En kontaktperson i projektteamet.
  • Under 2021 utvecklas metod- och processtöd samt en digital plattform för ännu bättre nätverkande.

När kommer ni till oss?

Utbildningsinsatserna hos årets nya kommuner och regioner planerar vi tillsammans med er under februari.

Får vi bara en halv dags utbildning?

  • Vi ändrade vårt utbildningsupplägg för att kunna möta den stora efterfrågan och ta emot så många deltagare som möjligt. Det ställer höga krav på en väldigt exakt tidplanering.
  • Vi kan nu bidra till att stärka regionalt och lokalt samarbete ännu mer, dels genom att ”träffa” orter nära varandra ungefär samtidigt, dels med regionala möten där alla deltagande kommuner bjuds in.
  • Varje deltagande kommun och region erbjuds minst en halvdag + kväll för utbildningar. Hur det ska genomföras praktiskt planerar vi tillsammans med er.

Vad betyder ett glokalt förhållningssätt?

Målen är globala och framtagna på högsta nivå inom FN, men arbetet för att nå dem måste göras på nationell, regional, lokal och individuell nivå. Att tänka glokalt innebär att få syn på de utmaningar som gäller för oss, där vi befinner oss nu, och att möta dem. Våra insatser här och nu påverkar hur ett eller flera mål kan nås också i andra delar av världen. Kort sagt, vi agerar lokalt och påverkar globalt.

Vilka är målgrupper för projektet?

Ledamöter i kommun- eller regionstyrelse eller fullmäktige och andra förtroendevalda i nämnder och bolagsstyrelser.
Tjänstepersoner i kommuner och regioner, främst chefer, strateger och kommunikatörer.
Medlemmar i FN-föreningar, elever och lärare i FN-skolor samt civilsamhällesorganisationer som arbetar med lokalt genomförande av Agenda 2030.

Hur samarbetar Glokala Sverige med FN-föreningarna?

Glokala Sverige vill gärna samarbeta med FN-föreningarna i de kommuner och regioner som är med i projektet. FN-föreningar som vill att deras kommun eller region ska ansöka om att delta i Glokala Sverige får gärna sprida information om projektet.

När kan man ansöka?

Nästa ansökningsomgång är planerad till hösten 2021.

Vilka dokument ingår i Agenda 2030?

Agenda 2030 består av beslutsdokumentet och beskrivningen av de 17 målen, de 169 delmålen och de 272 indikatorerna.

På den här webbsidan finns gott om fördjupningsmaterial.

Vad är allra viktigast att läsa för att få en bra helhetsbild?

Arbetsboken som vi skickat ut till alla deltagare finns även att ladda ner här. Läs om mål och delmål och sök efter det som känns relevant för er. Läs också inledningen i boken för att få en kortfattad bild av bakgrunden till och syftena med agendan.

Hur ska en kommun förhålla sig till de globala målen och Sveriges sex prioriterade områden? Ska båda vara utgångspunkten för kommunens arbete?

Man talar om att målen är odelbara, dvs de griper in i varandra, och regeringen har fastslagit att alla 17 mål är av relevans för Sverige. Men regeringens handlingsplan med sex prioriterade områden är resultatet av en analys, prioritering och anpassning till svenska förhållanden. På samma sätt får varje kommun och region göra sina lokala anpassningar. Det kan göras på flera sätt, och det är något av det vi diskuterar tillsammans med er.

Vilka hemsidor är allra bäst att utgå ifrån för att få en bra helhetsbild?

Förutom den här webbplatsen, så finns mycket att hämta på fn.se/agenda2030 .
globalamalen.se är också alldeles utmärkt, med olika slags material för olika syften.

Finns det nationella planer på att sprida mer information till befolkningen t ex kampanjveckor eller dyl och i så fall när?

Agenda 2030-delegationen, statens utredning om Agenda 2030, betonade slutbetänkande i mars 2019 (här kan du läsa kortversionen) bland annat samverkan mellan alla samhällets aktörer och parter, och menade att de i sin tur ska informera och engagera medborgarna.

Sedan februari 2020 är Gabriel Wikström utsedd av regeringen till nationell samordnare av Agenda 2030-arbetet. Gabriel Wikström och hans kansli betonar också samverkan mellan olika nivåer och spelare i samhället, för att öka kännedom och underlätta konkret handling om och för Agenda 20230.