Vad säger FN-stadgan och folkrätten?
FN-stadgan säger att stater ska söka fredliga lösningar på konflikter. Ukraina är en självständig stat, erkänd av världssamfundet och medlem av FN. Därför är Rysslands angrepp på Ukraina ett brott mot FN-stadgan och mot folkrätten. Folkrätten består av bland annat FN-stadgan och andra överenskommelser som reglerar hur stater ska samarbeta och agera gentemot varandra. 

Vad är säkerhetsrådet och varför kan de inte göra mer?
FN:s säkerhetsråds ansvar är att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten. Säkerhetstrådet ägnar sig åt frågor som rör fred och säkerhet. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra dem.

Ryssland och ytterligare fyra stater är permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Säkerhetsrådet kan inte tvinga en permanent säkerhetsrådsmedlem att lyda. Detta på grund av vetorätten som gavs till fem stater vid FN:s bildande 1945. Det finns därmed ingen möjlighet för FN:s säkerhetsråd att införa sanktioner mot den ryska ledningen. Däremot kan enskilda stater eller regionala organisationer införa egna sanktioner. Så gör nu till exempel EU genom att förbjuda ryskt flyg över europeiskt luftrum.

Hur ser Ryssland på länders rätt att bestämma över sig själva?
Suveränitetsprincipen är en grundläggande funktion inom internationell rätt. Den innebär att varje stat själv bestämmer inom sina gränser. Ryssland bryter mot suveränitetsprincipen genom att invadera Ukraina och agerar som om de äger tolkningsföreträde runt den internationella rätten.

Vad gör FN?
FN:s säkerhetsråd, som har huvudansvaret för att värna internationell fred och säkerhet, har haft flera möten sedan kriget startade. Ryssland har stoppat rådets arbete genom att använda sitt veto – men det finns fler vägar att gå i FN-systemet. FN:s medlemmar möttes i generalförsamlingen för att diskutera situationen i Ukraina. Där röstade 141 medlemsstater för en resolution som kräver att Ryssland omedelbart upphör med sin militära operation och drar tillbaka sina trupper.

FN-stadgan talar också om samverkan med regionala organisationer. EU och EU-parlamentet har hållit möte med Ukrainas president Zelensky som inbjuden talare. Parallellt med det politiska arbetet gör också FN:s olika organisationer viktiga humanitära insatser för Ukrainas folk och övervakar situationen för de mänskliga rättigheterna. Frågan om Ukraina tas löpande upp i en lång rad FN-möten.

Finns det risk för ett kärnvapenkrig?
Putin har vid ett par tillfällen använt ord som inte kan tolkas som annat än hot om användning av kärnvapen. Det är oerhört klandervärt att Putin och den ryska regimen använder landets kärnvapen i syfte att hota och utpressa. 

Vad betyder invasionen av Ukraina för FN:s arbete?
Invasionen är en utmaning för hela det internationella samfundet, men det har också manat till samling. Det anses nu vara viktigare än någonsin med internationellt samarbete, med de stater som står upp för FN-stadgan, och som vill bevara den internationella rättsordningen. Omvärldens signal till Ryssland har varit mycket tydlig: Ryssland måste avbryta invasionen och dra tillbaka de militära styrkorna.