Ansökan projektbidrag Flicka och Skolmat

Svenska FN-förbundet arbetar med att sprida information och öka kunskapen om FN:s arbete, utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Inom ramen för detta ingår Svenska FN-förbundets projekt Skolmat och Flicka.

Skolmat informerar om och stödjer FN:s arbete med gratis skolmat till barn som lever i extrem fattigdom. WFP (FN:s livsmedelsprogram) serverar skolmat till 20 miljoner barn varje dag.

Flicka informerar om flickors utsatthet, om diskriminering och om att flickor på många sätt är särskilt utsatta när barns rättigheter kränks. Projektet stödjer UNFPA:s (FN:s befolkningsfond) arbete med att stoppa barnäktenskap och könsstympning av flickor.

Vem kan söka?

Projektbidrag kan sökas av FN-föreningar och FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av FN-föreningens ordförande, eftersom ansökan sker i FN-föreningens eller FN-distriktets namn och pengarna sätts in på föreningens eller distriktets konto.

Projektet får gärna genomföras i samarbete med någon lokal/regional organisation. Om en av FN-förbundets ambassadörer för Flicka och Skolmat bor i kommunen, samarbeta gärna med henne eller honom och gör ett gemensamt projekt. Ambassadörer för Flicka och Skolmat kan söka bidrag från FN-förbundet för verksamhet under 2018. Läs mer om ambassadörerna här.

Hur mycket kan sökas?

Max 5 000 kronor per tillfälle.

När kan man söka?

Ansökan om bidrag sker löpande. Ansökan om projektbidrag måste vara FN-förbundet tillhanda senast tre veckor innan planerad aktivitet. Besked om ansökan beviljats lämnas senast två veckor efter att ansökan kommit FN-förbundet tillhanda. Projektbidrag kan inte ansökas om, eller beviljas, efter det att aktiviteten är avslutad eller genomförd.

Villkor

Aktiviteten måste bidra till målen och syftet med någon av FN-förbundets projekt ”Flicka” eller ”Skolmat”. På vilket sätt måste tydligt redovisas i ansökan på särskild blankett. Observera att kopplingen till just projekten ”Flicka” eller ”Skolmat” måste vara tydlig och att det inte är möjligt att bevilja pengar till något som faller utanför dessa två projekt. FN-förbundet har nämligen beviljats pengar att fördela som är öronmärkta till ”Flicka” och ”Skolmat”. Det räcker alltså inte med att ansökan till exempel handlar om flickor eller skolmat om den inte också har koppling till FN-förbundets projekt.

Ert projekt får ske i samarbete med någon lokal/regional organisation. Det är inte möjligt att med bidraget avlöna någon person eller använda pengarna till utlandsresor. Följande målgrupper är prioriterade: ungdomar, medlemmar och människor i FN-föreningars och FN-distriktens omgivning. För att FN-förbundet ska kunna bevilja bidrag måste även FN-föreningen/FN-distriktet ha uppfyllt följande kriterier: tidigare års projektbidrag från FN-förbundet ska ha avrapporterats samt senaste årsmöteshandlingar skickats till FN-förbundet.

Redovisning

Redovisning ska ske senast tre veckor efter genomförd aktivitet via detta formulär eller denna blankett. Rapporten ska beskriva genomförande, resultat samt innefatta en ekonomisk redovisning där utfallet anges. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste alltid sparas i 7 år.

Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgiro 5 09 90-1 med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om projektbidrag för Flicka eller Skolmat.

Om redovisning inte inkommit inom två månader efter genomförd aktivitet kan FN-förbundet kräva tillbaka det beviljade projektbidraget.

Kontaktperson

Moa Källström, projektledare för Flicka/Skolmat. Telefon: 08-462 25 59.

 

  • Om sökande FN-förening/FN-distrikt

  • Ange namn på din bank.
  • Om projektet

  • Budget