Ansökan projektbidrag Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och uppnådda till år 2030 i all världens länder. Läs mer om de globala målen här.

Svenska FN-förbundet har i uppdrag att öka berörda målgruppers kännedom och kunskap om det globala utvecklingssamarbetet och Sveriges stöd till FN med fokus på Agenda 2030. Vi vill lyfta fram betydelsen av FN:s arbete i fält för att Agenda 2030 och de globala målen ska nå framgång. Tillsammans ska vi i FN-rörelsen informera, utbilda och engagera människor i Sverige i detta arbete. För att klara det krävs det lokalt engagerade medlemmar i FN-föreningar och FN-distrikt. Vi hoppas att just din FN-förening eller ditt FN-distrikt vill vara med i detta arbete under de kommande åren.

Vem kan söka?

Projektbidrag kan sökas av FN-föreningar och FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av FN-föreningens ordförande, eftersom ansökan sker i FN-föreningens eller FN-distriktets namn och pengarna sätts in på föreningens eller distriktets konto.

Projektet får gärna genomföras i samarbete med någon lokal/regional organisation. Om en av FN-förbundets ambassadörer för Agenda 2030 bor i kommunen, samarbeta gärna med henne eller honom och gör ett gemensamt projekt. Ambassadörer för Agenda 2030 kan söka projektbidrag från FN-förbundet för verksamhet under 2018. Läs mer om ambassadörerna här.

Hur mycket kan sökas?

Max 30 000 kr. Sista dagen för ansökan är den 1 december 2018. Aktiviteten måste genomföras och rapporteras innan 31 december 2018. 

När kan man söka?

FN-förbundets informations- och kommunikationsprojekt om Agenda 2030 och de globala målen sträcker sig till 31 december 2018. Vänligen notera att denna ansökningsform kommer upphöra i och med att informations- och kommunikationsprojektet avslutas. FN-föreningar och FN-distrikt hänvisas efter detta till det Årligt projektbidrag och Projektbidrag Mini, som ni kan läsa mer om här. Ansökningar om bidrag sker löpande tills dess att projektet upphör, men aktiviteten måste genomföras och rapporteras innan 31 december 2018. Ansökan om projektbidrag måste vara FN-förbundet tillhanda senast tre veckor innan planerad aktivitet. Besked om ansökan beviljats lämnas senast två veckor efter att ansökan kommit FN-förbundet tillhanda. Projektbidrag kan inte ansökan om, eller beviljas, efter det att aktiviteten är avslutad eller genomförd.

Villkor

  • Ni måste tydligt besvara alla frågor i ansökningsformuläret för att ansökan ska vara giltig.
  • Aktiviteten som bidraget söks för måste ha en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. På vilket sätt Agenda 2030 lyfts fram måste därför tydligt framgå av projektansökan. Glöm inte att det är det internationella perspektivet som är i fokus och inte det lokala.
  • Bidraget kan endast sökas av FN-föreningar och FN-distrikt. Bidraget kan inte sökas för löpande verksamhet eller för projekt i vilken FN-föreningen/FN-distriktet inte medverkar som genomförare.
  • Bidraget kan inte sökas för att avlöna någon person eller för utlandsresor till och från Sverige varken för medlemmar eller inbjudna gäster.
  • För att FN-förbundet ska kunna bevilja bidrag måste efterfrågade årsmöteshandlingar ha skickats in, och tidigare års projektbidrag ha återrapporterats korrekt.
  • Om er FN-förening/ert FN-distrikt har blivit beviljade projektbidrag men inte redovisat inom två månader efter det att aktiviteten har genomförts kan FN-förbundet begära tillbaka det beviljade projektbidraget.

Redovisning

Redovisning ska ske senast tre veckor efter genomförd aktivitet via detta formulär eller genom den här blanketten. Redovisningen ska dock ske senast 31 december 2018. Rapporten ska beskriva genomförande, resultat samt innefatta en ekonomisk redovisning där utfallet anges. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste alltid sparas i 5 år.

Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgiro 5 09 90-1 med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om projektbidrag för Agenda 2030.

Om redovisning inte inkommit inom två månader efter genomförd aktivitet kan FN-förbundet kräva tillbaka det beviljade projektbidraget.

Kontaktperson

Pernilla Bergström, projektledare kommunikation & engagemang Agenda 2030.
Telefon: 08-462 25 46
E-post: pernilla.bergstrom@fn.se
Adress: Svenska FN-förbundet
Att: Pernilla Bergström
Box 15 115
104 65 Stockholm

Du hittar Svenska FN-förbundets integritetspolicy här.

 

  • Om sökande FN-förening/distrikt

  • Om projektet

  • Budget