fbpx

Ansökan projektbidrag säkerhetsrådet

Svenska FN-förbundet för 2018 har inrättat ett nytt projektbidrag som ni i FN-föreningar och FN-distrikt nu har möjlighet att söka. Bidraget rör verksamhet och aktiviteter som genomförs under 2018 och kan kopplas till arbetet i FN:s säkerhetsråd, där Sverige nu sitter som medlem under 2017 och 2018. Aktiviteterna kan både vara fokuserade på säkerhetsrådet och Sveriges arbete i säkerhetsrådet i stort – exempelvis på Sveriges prioriteringar, vad man lyckats åstadkomma, och utmaningar – eller på specifika frågor av relevans för säkerhetsrådet och där säkerhetsrådsarbetet lyfts in under aktiviteten. Detta senare exempel kan röra landspecifika situationer såsom Syrien eller Jemen, eller tematiska ämnen som skyldighet att skydda eller fredsinsatser.

Vem kan söka?                         

FN-föreningar och FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av FN-föreningens/FN-distriktets ordförande, då ansökan sker i föreningens namn och pengarna sätts in på föreningens/distriktets bankkonto.

Följande målgrupper är prioriterade: individuella medlemmar i Svenska FN-förbundet, medlemmar i riksorganisationer anslutna till Svenska FN-förbundet, ungdomar (under 26 år) samt lärare och elever på FN-skolor anslutna till Svenska FN-förbundet.

Hur mycket kan sökas?         

Upp till 40 000 kronor per tillfälle.

När kan bidraget sökas?       

Ansökan om bidrag sker löpande. Ansökan om projektbidrag måste vara FN-förbundet tillhanda senast tre veckor innan planerad aktivitet. Besked om ansökan beviljats lämnas senast två veckor efter att ansökan kommit FN-förbundet tillhanda. Därefter måste beviljat bidrag rekvireras/efterfrågas från FN-förbundet. Projektbidrag kan inte ansökas om, eller beviljas, efter det att aktiviteten är avslutad eller genomförd. Tänk på att aktiviteterna ni söker bidrag för måste genomföras under kalenderåret 2018. Det finns inte möjlighet att nu söka medel för aktiviteter som genomförs efter 31 december 2018.

Villkor och prioriteringar     

  • Ni måste tydligt besvara alla frågor i ansökningsformuläret för att ansökan ska vara giltig.
  • Aktiviteten som bidraget söks för måste ha en tydlig koppling till FN:s säkerhetsråd och Sveriges arbete i rådet. På vilket sätt detta lyfts fram måste därför tydligt framgå av projektansökan.
  • Aktiviteten får också gärna anknyta till FN-förbundets huvudområden och de frågor som ni i rörelsen antog på kongressen år 2015. Vi uppmuntrar även till samarbete mellan olika FN-föreningar.
  • Bidraget kan endast sökas av FN-föreningar och FN-distrikt. Bidraget kan inte sökas för löpande verksamhet eller för projekt i vilken FN-föreningar/FN-distriktet inte medverkar som genomförare.
  • Bidrag kan inte sökas för att avlöna någon person eller för utlandsresor till och från Sverige varken för medlemmar eller inbjudna gäster.
  • För att FN-förbundet ska kunna bevilja bidrag måste efterfrågade årsmöteshandlingar ha skickats in, och tidigare års projektbidrag ha återrapporterats korrekt.

Redovisning                              

Redovisning ska ske senast tre veckor efter avslutat projekt via detta formulär. Rapporten ska beskriva genomförande, resultat samt innefatta en ekonomisk redovisning där utfallet anges. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste alltid sparas i fem år.

Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgiro 5 09 90-1 med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om Säkerhetsrådsbidrag.

Om redovisning inte inkommit inom två månader efter genomförd aktivitet kan FN-förbundet kräva tillbaka det beviljade projektbidraget.

Kontaktperson                           

Oskar Sjöstedt, projekthandläggare, Svenska FN-förbundet
Telefon: 08-462 25 85
E-post: oskar.sjostedt@fn.se

 

  • Om sökande FN-förening/FN-distrikt

  • Om projektet

  • Budget