Petra Hallebrant och Ellie Al-Khawati på möte hos FN i Geneve.

Ris och ros till Sverige från FN:s rasdiskrimineringskommitté 2018-05-04 / Ledningen har ordet

I veckan har jag tillsammans med förbundets MR-handläggare Ellie Al-Kahwati och vår ungdomssekreterare Lowe Smith Jonsson deltagit i Genève när FN:s rasdiskrimineringskommitté har granskat hur Sverige lever upp till konventionen mot just rasdiskriminering. Förhöret är ett utmärkt exempel på samarbete mellan FN och det civila samhället. Vårt möte med kommittén var mycket givande.

Vi var imponerade över hur pålästa kommittéexperterna var om Sveriges bristande efterlevnad av rasdiskrimineringskonventionen. Glädjande nog lyfte kommittén flera av FN-förbundets krav i sina uppmaningar till den svenska regeringen. Skarp kritik riktades mot bristen på tillämpning av lagstiftningen mot rasistiska och nazistiska organisationer och aktiviteter, fortsatta hatbrott mot särskilda utsatta grupper, bristande rättigheter för urfolk och minoriteter och avsaknad av tillförlitlig statistik som rör utsatta grupper. Också vårt krav på en oberoende svensk MR-institution diskuterades.

Nu ser vi fram emot kommitténs rekommendationer som presenteras den 11 maj. Den landansvarige experten för Sverige, Gun Kut, betonade vikten av konkreta åtgärder om regeringen ska uppfylla sina konventionsåtaganden. Sverige har hög trovärdighet och svansföring i MR-frågor internationellt. Nu måste vi bli lika duktiga på hemmaplan.

Petra Hallebrant
Generalsekreterare