Årligt projektbidrag

FN-förbundet har liksom tidigare år avsatt 300 000 kronor från vilka FN-föreningar och FN-distrikt kan söka Årligt projektbidrag. Det går att söka bidrag för projekt med en tydlig FN-koppling som samtidigt stärker er FN-förening/FN-distrikt.

Vilka kan söka?

FN-föreningar och FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av FN-föreningens/FN-distriktets ordförande, då ansökan sker i föreningens namn och pengarna sätts in på dess bankkonto.

Hur mycket kan sökas?

Upp till 20 000 kronor kan beviljas.

När kan man söka?

Ansökan kan endast göras vid ett tillfälle per år. Ansökan om bidrag ska vara FN-förbundet tillhanda senast 1 maj. Besked om ansökan beviljats lämnas omkring den 31 maj. Därefter måste beviljat bidrag rekvireras/efterfrågas från FN-förbundet. Sista dag för att be om en utbetalning av beviljat bidrag är den 30 november. Tänk på att 1 maj är det enda tillfället att söka Årligt projektbidrag och att ni därför passar på att söka bidrag för verksamhet som ligger tidigast i mitten av juni till senast sista februari året därpå.

Villkor

Ni måste tydligt besvara alla frågor i ansökningsformuläret för att ansökan ska vara giltig. Årligt projektbidrag kan sökas för projektverksamhet som har en tydlig FN-koppling och som stärker FN-föreningen/FN-distriktet. Vi prioriterar ansökningar som berör FN-förbundets huvudområden och de frågor som ni i rörelsen antog på kongressen. Vi uppmuntrar även till samarbete mellan olika FN-föreningar.

Bidrag kan inte sökas för att avlöna någon person eller för utlandsresor till och från Sverige varken för medlemmar eller inbjudna gäster. Det kan heller inte sökas för löpande verksamhet eller för projekt i vilken FN-föreningen/FN-distriktet inte medverkar som genomförare.

För att FN-förbundet ska kunna bevilja ett projektbidrag måste efterfrågade årsmöteshandlingar ha skickats in och tidigare års projektbidrag ha återrapporterats korrekt.

Redovisning

Redovisning ska ske inom två månader efter avslutat projekt enligt mallen här: Redovisning Årligt projektbidrag.

Allra senast den 1 april måste tidigare Årligt projektbidrag ha återrapporterats för att nya pengar ska kunna beviljas. Rapporten ska beskriva genomförande, resultat samt innefatta en ekonomisk redovisning där utfallet anges. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste alltid sparas i fem år om Sida eller FN-förbundet behöver göra en granskning. Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgiro 5 09 90-1 med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om Årligt projektbidrag.

Kontaktperson

Ulrika Hjertstrand, telefon: 0708-66 55 15E-post: projektbidrag@fn.se

 

Ansökan årligt projektbidrag

 • Ge projektet ett namn som i möjligaste mån inkluderar aktuellt tema och vilken typ av aktivitet ansökan gäller. (T.ex: Seminarium om Skyldighet att skydda.)
 • Motivera på vilket sätt ert projekt har en tydlig FN-koppling och t.ex. bidrar till att sprida kunskap om FN i Sverige.
 • Beskriv kortfattat varför det är viktigt att ert projekt genomförs och aktuell målgrupp för projektet. Beskriv även hur projektet stärker er FN-förening/ert FN-distrikt.
 • Det är viktigt att ni beskriver er målsättning och konkreta och mätbara mål med ert projekt.
 • Beskriv vad ni ska göra i projektet och hur ni planerar att genomföra det för att nå bästa möjliga resultat.
 • Ange eventuella samarbetspartners, inklusive eventuella andra FN-föreningar och FN-distrikt.
 • Ange när projektverksamheten börjar och slutar.
 • Gör en lista över planerade utgifter och intäkter. Vanliga budgetposter kan vara; marknadsföring, material, utskick, lokal, föreläsararvode, transporter, fika, logi etc.
 • Ange sökt belopp från FN-förbundet och även eventuella andra finansieringskällor. Maximalt belopp att söka från Årligt projektbidrag per år och FN-förening/FN-distrikt är 20 000 kronor.
 • Ange kontaktuppgifter, inklusive e-post, till den i FN-föreningens/FN-distriktets styrelse som är ansvarig för ansökan. Ansökan måste ha godkänts av er ordförande innan ni skickar in den. Är det flera FN-föreningar som samarbetar kring ansökan ska samtliga FN-föreningarnas kontaktperson anges och samtliga ordföranden ha godkänt ansökan.
 • Pengar sätts enbart in på FN-föreningens/FN-distriktets officiella bankkonto. Ange detta.